F
orskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter

 

For registering og søk i Frida gå inn her frida.uib.no Fridas hjemmeside ved USIT

Norsk Vitenskapsindeks Kunnskapsdepartementet oppnevnte i februar 2008 en nasjonal arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter (Oktober 2008)

Definisjon av vitenskapelig publikasjon (Frascati). Frascati-manualen gir retningslinjer for innsamling av forsknings- og utviklingsdata og setter følgende krav til en publikasjon at den skal

1. presentere ny innsikt
2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

Vancouver reglene gir retningslinjer for rettighet til forfatterskap Publiseringskanaler NSD og DBH statistikk

Informasjonsmøter høsten 2008 "Nye brukere av Frida. Hvordan gjør jeg det?" "Siste nytt og oppsummering fra superbrukerseminar"

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 for 2009. Frist for å sende inn forslag til endringer av nivå 2 er onsdag 29. oktober 2008. Forslagene oversendes elektronisk fra fagorganet til publiseringsutvalget i UHR ved: Øyvind Nystøl, e-post: oyvind.nystol@uhr.no Fagorgan som ikke har forslag til endringer bes også om å gi en skriftlig tilbakemelding til UHR.

Frist for registering av 2008 poster som skal rapporteres til Kunnskapsdepartementet er 15. februar 2009
Husk å registere artikler etter ADDRESSERINGS prinsippet
, dvs at forfatter angir adressen som er oppgitt i kilden (artikkel, bok, kapittel i bok.) "Institusjonene krediteres for vitenskapelige publikasjoner som er forfattet av personer som oppgir tilknytning til enheten på utgivertidspunktet (gjennom forfatteradresser oppgitt i artikler etc). Enhetene blir kreditert etter andelen av forfatterne av en publikasjon, som tilhører enheten. Dette kalles i det følgende forfatterandeler....." Mer info på DBHs webside DBH oversikt for Vitenskapelig Publisering http://dbh.nsd.uib.no/pub/

FRIDA Superbruker Seminar, Fredag 22. oktober 2008 , Holmen Hotell, Asker, Oslo
Foiler fra forrige Superbrukerseminar
2006

Registrer også Årsmeldings data for 2008 som du finner under Årsrapportering på Menyen når du er logget på i Frida. Priser, Forskningsopphold, Forskningsterminer, Arrangementer, Tidsskrifter

UiO har gode veiledninger som kan brukes. Import av publikasjoner, Årsrapportering ,Vitenskapelige artikler, Monografier, Del av bok (Kapittel/artikkel) Flere tilhørigheter

Importerte data i fra FORSKDOK/BIBSYS og FDok
Det ligger nå ca 90.000 poster for UiB i Frida. Mange av postene før 2003 er ikke knyttet til person som er identifisert i Frida. Videre er det en del dubletter av poster før 1999. Dublettene er et resultat av at data fra de andre databasene ikke har samme struktur og krav til kvalitet som Frida idag.
For å få gode data må vi: *Fjerne/slå sammen dubletter. *Oppgradere poster med fulle navneformer og tilhørigheter, i hvert fall på UiB-personer Ta kontakt med frida@uib.no for å endre eller slette poster.

Arkiv

Anne Asserson anne.asserson@fa.uib.no tlf. 84580, Tor Øyvind Fosse tor.fosse@fa.uib.no tlf. 84599 eller direkte til Forskningsavdelingen tlf 555 84980

 

4.desember 2008 AA