Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Infosenteret ved HF

Informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram.

infosenter_web2.png

Nærbilde av inngangspartiet til Auditorium A og Infosenteret ved HF på Sydneshaugen skole

Opningstidene til infosenteret er måndag–fredag kl. 10–14. Sommartid: 10-13.

I studiestartvekene (veke 33 og 34) om hausten er opningstida kl. 9–15.

I studiestartvekene (veke 2 og 3) om våren er opningstida kl. 10-15.

 

 

Studierettleiing ved HF

Rettleiingstilbod for HF-studentar og informasjon om treffetider for rettleiarane på fakultetet.

Skjema for studentar ved HF

Her har vi samla lenker til sider med informasjon og søknadsskjema til dei mest brukte tenestene for studentar ved HF.

Opptak til masterstudium ved Det humanistiske fakultet

Hovudopptaket til masterprogramma ved HF er i vårsemesteret for oppstart i august. Nokre masterprogram vil ha suppleringsopptak til vårsemesteret dersom det er ledige plassar etter hovudopptaket.

Permisjon ved Det humanistiske fakultet

Skal du være borte frå studiet ditt, må du søkje om permisjon. Når du er i permisjon beheld du studieplassen din, og du skal verken stadfeste utdanningsplanen din eller betale semesteravgifta. Unntak kan bli gjort i samband med fødselspermisjon.

Rutinar for masterstudiet ved HF

Her har vi samla den viktigaste praktiske informasjonen og ulike søknadsskjema for mastergradsstudentar ved HF.

Studere på deltid

Du kan velje å ta eit studium som deltidsstudent med ein studieprogresjon på minst 15 studiepoeng i semesteret.

Sjukdom ved eksamen

Kva gjer du om du blir sjuk ved eksamen? Kva er gyldig fråvær og korleis går du fram for å registrere fråværet?

Bytte av studieprogram ved Det humanistiske fakultet

Studentar på årsstudium, bachelorprogram eller profesjonsstudium kan søke om intern overgang til fleire bachelorprogram ved HF. Også studentar på andre fakultet kan søke om overgang.

Poststudierett ved Det humanistiske fakultet

Dersom du er student på eit bachelor- eller masterstudium ved Det humanistiske fakultet og fullfører programmet ditt, kan du søkje om å få ein såkalt poststudierett - rett til å ta emne på bachelornivå i inntil to semester.

Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet

Kva for krav er det til omfang og samansetting i ein bachelor eller mastergrad? Kva er normert studietid for ein heltidsstudent på master? Når kan eg søke permisjon? Svara finn du i utfyllande reglar.

Endring av eksamensordning: ex.phil

Dersom du har for stort fråvær eller av andre årsaker ikkje har høve til å fullføre seminarmodellen, kan du melde overgang til skuleksamen. Siste frist for å melde overgang finn du i melding i Mi side.

Hjelpemidler til eksamen ved Det humanistiske fakultet

Institutta ved fakultetet bestemmer kva for hjelpemiddel som er tillatt å bruke under ein skoleeksamen. Du finn informasjon om tillatne hjelpemiddel i emneomtalane.

Godkjenning av tidligare utdanning ved Det humanistiske fakultet

Du kan søkje om å få bruke anna utdanning som del av bachelor- eller mastergraden din ved Det humanistiske fakultet. Dette gjeld både norsk og utanlandsk utdanning.

Klage på eksamen ved Det humanistiske fakultet

Får du eit resultat på ein skriftleg eksamen du meiner ikkje er riktig, har du rett til å klage på vurderinga som er gjort. Du kan også klage dersom du meiner det er gjort formelle feil ved eksamen.

Slutte som student ved HF?

Til deg som vurderer å slutte som student ved HF-fakultetet.

Ofte stilte spørsmål

Her finn du ein oversikt over spørsmål som ofte blir stilt til Infosenteret ved HF. Klikk på den aktuelle kategorien for å sjå dei vanlegaste spørsmåla og svara på dei.

Romoversikt Sydneshaugen skole

Finn fram på Sydneshaugen skole med kartet under.