Styre og utval ved Det humanistiske fakultet

møteklubbe_HF.png

Klubbe på møte
Foto: 
Magnus Halsnes
 • Fakultetsstyret

  Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

 • Studiestyret

  Studiestyret fungerer som rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud.

 • Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

  Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning.

 • Utval for lærarutdanning ved Det humanistiske fakultet

  Ved Det humanistiske fakultet er ansvaret for lærarutdanning teke hand om av to utval - Lærarutdanningsutvalet ved Det humanistiske fakultet (LUHF) og Programutvalet for lærarutdanning ved Det humanistiske fakultet (PUHF).

 • Tilsettingsrådet

  Det humanistiske fakultets tilsettingsråd for åremålsstillinger som stipendiat, postdoktor og vitenskapelig assistent, midlertidige forskerstillinger samt bistillinger.

 • Informasjons- og drøftingsutvalget

  Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Det humanistiske fakultet er et partssammensatt utvalg.

 • Husstyra ved HF

  Husstyra ved HF er koordinerande organ for bygnings- og brannvernsaker i bygga dei held til i.

 • Arbeidslivspanel

  Å spre kunnskap om hva en humanistisk kompetanse omfatter og å motivere arbeidsgivere til å ansette humanister er noen av målene til arbeidslivspanelet.

 • Verneombod ved fakultetet
 • Fakultetsvalstyret ved HF
 • Mindre bilder: 
  Kunngjering av valresulat - gruppe B og D i fakultetsstyret

  Valstyret kunngjer her valresultatet. Takk til alle som har delteke, og særleg representantane som stiller opp for universitetsdemokratiet!