Styre og utval ved Det humanistiske fakultet

møteklubbe_HF.png

Klubbe på møte
Foto: 
Magnus Halsnes
 • Fakultetsstyret

  Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

 • Studiestyret

  Studiestyret fungerer som rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud.

 • Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

  Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning.

 • Utval for lærarutdanning ved Det humanistiske fakultet

  Ved Det humanistiske fakultet er ansvaret for lærarutdanning teke hand om av Studiestyret ved Det humanistiske fakultet og Programutvalet for lærarutdanning ved Det humanistiske fakultet (PUHF).

 • Tilsettingsrådet

  Det humanistiske fakultets tilsettingsråd for åremålsstillinger som stipendiat, postdoktor og vitenskapelig assistent, midlertidige forskerstillinger samt bistillinger.

 • Informasjons- og drøftingsutvalget

  Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Det humanistiske fakultet er et partssammensatt utvalg.

 • Husstyra ved HF

  Husstyra ved HF er koordinerande organ for areal- og brannvernsaker i bygga dei held til i.

 • Arbeidslivspanel

  Å spre kunnskap om hva en humanistisk kompetanse omfatter og å motivere arbeidsgivere til å ansette humanister er noen av målene til arbeidslivspanelet.

 • Verneombod ved fakultetet
 • Fakultetsvalstyret ved HF
 • Mindre bilder: 
  Kunngjering av valresulat - gruppe B og D i fakultetsstyret

  Valstyret kunngjer her valresultatet. Takk til alle som har delteke, og særleg representantane som stiller opp for universitetsdemokratiet!