Hjem

Det humanistiske fakultet

Opptak ved Det humanistiske fakultet

Opptak til årsstudium, bachelorprogram og 5-årig lektorutdanning skjer gjennom Samordna opptak, medan masterprogramma har lokalt opptak til Universitetet i Bergen. Er du student ved eit anna norsk universitet eller høgskole, kan du være hospitant ved Det humanistiske fakultet i inntil to semester.

Bachelor, årsstudium, femårig integrert masterprogram

Desse studieprogramma har opptak i Samordna opptak - ordinær søknadsfrist er 15. april.

Masterprogram

Masterprogramma har lokalt opptak ved UiB - søknadsfristen er 15. april. Nokre program kan ha suppleringsopptak for vårsemesteret med søknadsfrist 1. november.