Hjem

HMS-portalen

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur.

En rekke forhold kan påvirke enkeltpersoners helse, trivsel, kreativitet og yteevne. Mennesker er ulike og det som en person opplever som en belastning kan en annen person oppleve som en utfordring. Objektive kriterier for hva som er et godt psykososialt arbeidsmiljø kan er vanskelig å definere, men av betydning er gjerne:

  • Balanse mellom de krav og forventninger som stilles til en person og den stimulans og de læringsmuligheter som tilbys.
  • Mulighet for selvstendighet og kontroll i arbeidet.
  • Det sosiale samspillet i arbeidsfellesskapet.

Gode arbeidsfellesskap er et av fem HMS-mål i UiBs HMS-handlingsplan. Det forventes, og det skal legges til rette for medvirkning og engasjement fra ansatte og studenter i utvikling og ivaretakelse av eget arbeidsmiljø. Det kreves innsats fra hele universitetet for å nå de målene som er satt. UiB må arbeide kontinuerlig og over tid for å utvikle og vedlikeholde et godt psykososialt arbeidsmiljø på alle nivå. Dette arbeidet gir best resultater når det baseres på bred deltakelse fra de ansatte. Ledelsens rolle er først og fremst å ta initiativ, strukturere arbeidsprosessen og følge opp, samt å gi arbeidet legitimitet og støtte.

Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet

Det psykososiale arbeidsmiljøet inngår i et komplekst samspill, som har sin særegne utforming ved den enkelte arbeidsplass. For å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø er det nødvendig å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet jevnlig.

Ved UiB skal alle enheter kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet for å fremme felles forståelse og samhold, og gjennomføre tiltak. HMS-møte er et kartleggingsverktøy som brukes årlig for få en systematisk utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet ved UiB. I tillegg skal samtlige fakultet/avdelinger ved UiB ta i bruk ARK, som er et helhetlig verktøy for gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser.

Problemer i arbeidsmiljøet

Når det oppstår problemer for den enkelte medarbeider eller i samspillet mellom medarbeidere bør disse tas på alvor og forsøkes løst på lavest mulig kompetente nivå. Problemer som man ikke kan løse selv skal tas opp med nærmeste overordnede.

Leder har ansvar for å forebygge og gjøre noe med problemer i arbeidsmiljøet. Man kan også søke bistand fra HMS-seksjonen og HR-avdelingen, eller be verneombud og tillitsvalgte om hjelp.

Regelverk