Hjem

Institutt for fysikk og teknologi

FORSKNING VED INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI

Forskergrupper

Forskningen ved Institutt for fysikk og teknologi spenner over et bredt område, fra ren grunnforskning knyttet til grunnleggende byggesteiner og prosesser i naturen, til anvendt forskning og teknologi. Forskningen er organisert i syv forskergrupper.

Akustikk

Akustikk er eit fagfelt der ein studerer vibrasjonar og utbreiinga av desse i form av bølger som forplantar seg i alle typar materialar (gassar, væsker og faste stoff). Frekvensområdet inkluderer både høyrbare og ikkje-høyrbare frekvensar. Moderne akustikk har mange viktige samfunnsmessige og industrielle bruksområde, eksempelvis innan petroleum, medisin og materialteknologi.

Forskingsgruppa for akustikk formidlar forståing for dei fysiske prosessane som finn stad i vekselverknad mellom lydbølgjer og materie, og korleis ein kan utnytte desse prosessane i til dømes måleinstrument og -metodar.

Professor Per Lunde er gruppeleiar, og her er nettsida til forskingsgruppa.

 

Elektronikk og måleteknologi

Elektronikk og måleteknologi er en viktig del av hverdagen vår. Grensene for hva som kan måles og styres elektronisk strekkes stadig, og forskningsgruppen deltar aktivt i nettopp dette. Forskningsaktivitetene våre går i to hovedretninger:

Mikroelektronikk

I mikroelektronikken arbeider vi med utvikling av nye elektroniske kretser som for eksempel kan brukes innen nye fysikkeksperiment, eller vi tar vi bruk avansert kommersiell mikroelektronikk for å løse måle- og styringsoppgaver.

Kontaktpersoner innen mikroelektronikk:
- Professor Kjetil Ullaland
- Førsteamanuensis Johan Alme

Måleteknologi / instrumentering

I måleteknologi utnytter vi forskjellige kjemiske og fysiske egenskaper hos materialer til utvikling av sensorer og instrumenter til en rekke anvendelser. Tverrfagligheten i instrumentering fordrer også omfattende bruk av matematikk og informatikk, eksempelvis for utvikling av elektroniske kretser, modellering, simulering og styring av sensorer og prosesser, samt tolkning og bearbeiding av måledata. Studentene våre tilbys interessante og relevante kurs og hovedfagsoppgaver med vinkling over hele skalaen fra teoretiske til eksperimentelle oppgaver.

Kontaktperson innen måleteknologi og instrumentering:
- Professor Bjørn Tore Hjertaker

Professor Kjetil Ullaland er gruppeleder for Elektronikk og måleteknologi. Dette er en lenke til gruppens nettside.

 

Nanofysikk

Nanovitskap omfattar studiet av funksjonelle material, system eller fenomen basert på byggesteinar i nanometerskala. Eigenskapane som ein er interessert i er kritisk avhengig av at nettopp denne storleiksordenen blir oppretthalde. Dette skuldast gjerne kvantemekaniske effektar eller at ein ekstremt høg andel av atoma er i overflata av nanopartiklane. Nanovitskapen er oppteken av å forstå og utnytte samanhengen mellom eigenskapane til nanopartiklar og -porer, på den eine sida, og ønskte eigenskapar til materialet og det samansette systemet, på den andre.

Nanovitskapleg forsking er sterkt tverrfagleg og finner stad i grenselandet mellom fysikk, kjemi og biologi og nyttar i ulik grad metodar frå alle desse tre disiplinane. Forskingsgruppa har hovuddelen av aktiviteten sin retta mot nanofysikk, nanokjemi, nanobiologi eller nanobiomedisin, men vil også kome i kontakt med andre relevante disiplinar.

Typiske problemstillingar innafor nanovitskap:

Nanoteknologisk instrumentering og måleteknikk, nanostrukturerte katalysatorar, naturlege nanopartiklar og -dråpar, nanomaterial, kvantekontroll og dynamikk, magnetiske nanopartikler, proteinstruktur og funksjon, protein-overflate-interaksjoner, proteindynamikk, mikro-kontakt-printing, nanotoksikologi.

Professor Bodil Holst er gruppleiar for nanofysikk og teknologi.

 

Optikk og atomfysikk

Forskningsgruppa for optikk og fysikk arbeider innafor eit breitt spektrum av både teoretiske og eksperimentelle optiske og atomfysiske metodar.

Fagfeltet kombinerer blant anna studium av fundamentale optiske prosessar på atom- og molekylnivå med bruk innan fjernmåling, miljøovervaking og fotosyntese. Eit anna fokusområde er studiet av fundamentale atomære- og kvanteoptiske fenomen. Modellering, målingar og numeriske metodar er viktige arbeidsverktøy.

Gruppa sine aktiviteter spenn frå å studere vekselvirkninga mellom lys og materie i makroskopiske system til kvantemekaniske prosessar på nanoskala og atomært nivå, eller frå studiar av enkeltfotonar til strålingstransport. Gruppa har både eksperimentelle og teoretiske prosjekter og samarbeider med ei lang rekke forskarar, forskingsgrupper og organisasjonar, både lokalt og internasjonalt. 

Professor Ladislav Kochbach er gruppleiar for optikk og atomfysikk.

Her er nettsida til forskingsgruppa

 

Petroleums- og prosessteknologi

Forskningsgruppen i petroleums- og prosessteknologi ved Institutt for fysikk og teknologi driver med forskning og utdanning innenfor et bredt fagfelt relatert til internasjonal petroleumsvirksomhet, med spesielt fokus på økt oljeutvinning fra norsk kontinentalsokkel

Hovedaktiviteter er

  1. Injeksjon av CO2 og hydrokarbongass for økt utvinning
  2. Mobilitetskontrol i heterogene reservoarer ved bruk av skum og polymerer
  3. Oppskalering: Fra laboratoriet til felt
  4. Gassproduksjon fra metan hydrat
  5. Termodynamisk modellering av kjemiske prosesser
  6. CO2 lagring

Professor Arne Graue er gruppleiar for optikk og atomfysikk. 

Her er nettsida til forskingsgruppa

 

Romfysikk / Birkelandssenteret for romforskning (BCSS)

Senteret skal øke kunnskapen om strømfeltene rundt jorda, partikkelskurer fra rommet, nordlys, gammaglimt og andre koblinger mellom jorden og rommet. .

Birkelandsenteret for romforskning er et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Universitetet i Bergen, med forskere tilknyttet fra NTNU og UNIS

Professor Nikolai Østgaard er leder for senteret, og her er nettsidene deres

Subatomær fysikk

Gruppens aktivitet er organsiert i fire hovedområder:

  • Eksperimentell kjernefysikk
  • Eksperimentell partikkelfysikk
  • Eksperimentell astropartikkelfysikk
  • Teoretisk partikkelfysikk

Eksperimentell kjernefysikk er en internasjonal aktivitet. Vi deltar per i dag på eksperimenter ved CERN i Geneve, og ved Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York.

En stor del av aktiviteten vår er knyttet til akseleratoren Large Hadron Collider (LHC) der vi deltar i de to eksperimentene ATLAS (partikkelfysikk) og ALICE (kjernefysikk). Gruppen har vært med å konstruere detektorene for disse to eksperimentene, og vi er nå aktive i både operasjon av detektorene, data-analyse og utvikling av ny detektorteknologi med tanke på oppgradering av eksperimentene. Forskningen på den teoretiske siden fokuserer på modellbygging som er nødvendig for å tolke de eksperimentelle resultatene fra LHC.

Fokuset vårt innen astropartikkelfysikk er indirekte deteksjon av mørk materie ved hjelp av kosmiske gammastråler. Vi er her med å planlegge/bygge opp observatoriet Cherenkov Telescope Array, og å analysere tilgjengelige data fra eksisterende observatorier.

Professor Dieter Rörich er gruppeleiar, og her er forskingsgruppa for subatomær fysikk si nettside

 

Teori, energi og og prosessteknologi

Teori, energi og prosessteknologi er ei tverrfagleg forskingsgruppe som konsentrerer seg kring Høyenergi subatomisk teori, Flerfasesystemer, Prosess og sikkerhet og Energifysikk.

Førsteamanuensis Bjørn J. Arntzen er gruppeleiar for forskingsgruppa. Her er en lenke til gruppens nettside.