Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Undervisning

Her finner du informasjon om fagområdene vi underviser i på Institutt for global helse og samfunnsmedisin, samt masterprogrammene vi tilbyr.

 

Instituttets fagområder:

Allmennmedisin - fagområdet som praktiseres av primærlegen i møtet med befolkningens vanlige helseplager. Allmennmedisin er en egen klinisk spesialitet som tar for seg en stor bredde av kliniske problemer, og er karakterisert av en lege-pasientrelasjon som varer over tid, gjerne i samhandling med andre helse- og samfunnsaktører.

Genetisk veiledning – fagområdet kan sees som ei kommunikasjonsprosess som tar for seg menneskelige utfordringer assosiert med forekomst, eller risiko for forekomst av en arvelig sykdom i en familie. Vi tilbyr en Mastergrad i helsevitskap, studieretning genetisk veiledning. Emnene som inngår finner du her.

Fysioterapivitenskap – man fokuserer på fire tematiske områder: muskel- og skjelettlidelser, måle- og evalueringsmetoder, balanse og gangfunksjon og nevrorehabilitering.
Vi tilbyr to mastergradsstudier: 
Mastergrad i helsevitskap, studieretning fysioterapivitenskap. Emnene som inngår finner du her. 
Klinisk masterstudium i manuellterapi. Emnene som inngår finner du her. 

Internasjonal helse – har fokus på helse i lav- og mellominntektsland, noen av disse er mor- barn helse, ernæring, infeksjonssykdommer som HIV og Malaria, helsesystemer, globalisering og helse.
Vi tilbyr et mastergradsstudium:
Mastergrad i global helse.
 

Samfunnsmedisin er en samlebetegnelse for fag  der man ser på helseproblemer i et samfunnsperspektiv og består av fagene administrativ medisin, arbeidsmedisin, epidemiologi, etikk, forebyggende medisin, global helse, trygdemedisin og sosial medisin. Vi tilbyr en mastergrad i samfunnsmedisin ((etter- og videreutdanning); Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Samfunnsfarmasi - handler om møtet mellom farmasi og samfunn. Samfunnsfarmasøytisk forskning ser på konsekvenser av legemiddelbruk i befolkningen og på samfunnets behov for farmasøytiske tjenester. Dessuten fokuseres det på hvordan farmasøytisk yrkesutøvelse kostnadseffektivt kan fylle behov og bidra til rasjonell og sikker legemiddelbruk, for den enkelte og for samfunnet.

Statistikk –  Statistikkfaget dreier seg om statistiske metoder i medisinsk forskning, forsøksdesign, sannsynlighetsteori, deskriptiv statistikk, diagnostiske testar, fundamentale fordelingar, viktige metodiske omgrep/størrelser, hypotesetesting, estimering, fundamentale testprosedyrer, korrelasjon, logistisk regresjon og overlevelsesanalyse.

Sykepleievitenskap - faget fokuserer tematisk på livskvalitet, global helse og praxeologi. Vi tilbyr en Mastergrad i helsevitskap, studieretning sykepleievitenskap. Emnene som inngår finner du her.