Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Pasienter med kunstig hofteledd

   
Cand.scient Stein Atle Lie disputerer 7. juni 2002 for dr.philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Survival studies of total hip replacements and postoperative mortality"

En total hofteprotese er et mekanisk ledd, oftest av metall, som ved en kirurgisk operasjon erstatter det utslitte hofteleddet. Hvert år får cirka 6500 personer i Norge satt inn et slikt kunstig hofteledd. Disse pasientene er i gjennomsnitt 70 år og 70 % er kvinner. Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland sykehus, registrerer hvert år samtlige av disse operasjonene i Norge. Registeret inneholder i dag over 70000 registrerte hofteproteseoperasjoner fra 1987 og fram til i dag.

Hvordan levetid for pasienter med hofteprotese er og hvilke faktorer som influerer levetiden, finnes det få opplysninger om. Med utgangspunkt i data fra Nasjonalt register for leddproteser viste Stein Atle Lie i sin avhandling at pasienter med innsatt hofteprotese har en lavere dødelighet (lengre levetid) enn personer i befolkningen generelt. For pasienter under 60 år var derimot dødeligheten høyere enn for befolkningen generelt. For tiden like etter en operasjon var det en øket dødelighet. Den økede dødeligheten var nær normalisert etter cirka 20 dager, men vedvarte i bortimot 70 dager.

I sin avhandling har Stein Atle Lie også vurdert hva som er adekvat beregning av forventet overlevelse basert på tilgjengelige dødelighetsrater fra den norske befolkning. En slik beregning av forventet overlevelse benyttes for sammenligning med de standardberegninger som gjøres av overlevelse for et pasientmateriale.

I studier av leddproteser ignoreres det vanligvis at en pasient kan ha flere proteser. To hofteproteser fra samme pasient (på høyre og venstre side) blir således betraktet som to separate enheter. Siden det er mulig at to proteser i samme pasient påvirker hverandre ble ulike statistiske metoder vurdert for å analysere slike data. Så man bort fra at to proteser fra samme individ kunne være påvirket av hverandre, medførte dette ingen endring for de ordinære statistiske resultatene for totale hofteproteser. For pasienter med to hofteproteser var imidlertid løsnet (reoperert) protese på den ene siden en risikofaktor for at også protesen på motsatt side ville løsne.

Personalia:
Stein Atle Lie er født (1965) og oppvokst i Bergen. Han tok cand.scient. graden, med hovedfag i statistikk, ved matematisk institutt, Universitetet i Bergen, i desember 1992. Han var først tilknyttet Seksjon for medisinsk statistikk, Det medisinsk fakultet, som prosjektmedarbeider. Fra august 1993 ble han ansatt som statistiker og datateknikker ved Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland sykehus. Fra oktober 1997 har han vært stipendiat ved Seksjon for medisinsk statistikk i samarbeid med Nasjonalt register for leddproteser. Doktorgradsprosjektet ble hovedsakelig finansiert av stipend fra Universitetet i Bergen, men også fra Den norske lægeforening fond II for kvalitetssikring.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.06.2002, kl. 14:15, Auditorium, Armauer Hansens Hus

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.06.2002, kl. 09:15, Auditorium, Armauer Hansens Hus

Kontaktpersoner:
Stein Atle Lie, 55 97 46 21 (a), epost: stein.lie@smis.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a),
epost: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side
.