Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Inform@tica

Inform@tica jobber for et godt og levende studentmiljø ved instituttet, og arrangerer sosiale aktiviteter for studenter og ansatte.

Statuetter Inform@tica

1: Inform@tica skal være en selvstendig, non-profit organisasjon for alle med tilknyttning til Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen.
2: Inform@tica skal jobbe for å fremme det sosiale miljøet ved Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen.
3: Inform@tica skal jobbe for å fremme kontakten mellom studenter på Institutt for Informasjons-og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen og aktuelle arbeidsgivere.
4: Inform@tica skal ikke involvere seg i det faglige eller administrative ved Universitetet i Bergen.
5: Inform@tica skal ikke diskriminere på bakgrunn av etnisitet, politisk tilhørighet, kjønn, religion eller seksuell legning.
6: Styrets sammensetning skal velges i starten av hvert semester, senest en måned ettersemesterstart.
7: Nye styremedlemmer skal ved avstemming godkjennes enstemmig av styremøtet.
8: Alle vedtak som skal fattes må ha støtte fra minimum 2/3 av styremøtet.
9: Styremøter skal annonseres ved skriftlig innkalling minimum en uke i forveien.
10: Endringer av statutter skal enstemmig vedtas av to etterfølgende styremøter
11.1: For at Inform@tica skal oppløses må dette vedtas enstemmig av styret. Blir oppløsning vedtatt skal det innkalles til styremøte to måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas enstemmig på dette møtet.
11.2: Dersom Inform@tica blir oppløst skal alle økonomiske midler brukes til å betale utestående regninger og kostnader forbundet med oppløsning. Resterende midler overlates til Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen for disponering til veldedige formål.