Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Fagressurser

Fagressurser er ment å kunne være en veiviser til å søke fram fakta for de fag instituttet forsker på og underviser i.

Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur

Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur er det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden. Ekfrase utkommer med to hefter per årgang. Hvert hefte inneholder fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og intervju/debatt-stoff.

Atekst

Atekst inneholder de redaksjonelle arkivene til Norges største og viktigste mediebedrifter. Ved hjelp av ord, fraser og navn søker du hurtig opp deres publiserte artikler. Mediearkivet.no AS gjør oppmerksom på at artiklene i ATEKST er hentet fra kildenes papirutgave, og at et fåtall av artiklene ikke er tilgjengelige av opphavsrettslige grunner. Universitetet abonnerer på tjenesten, og ansatte og studenter har gratis adgang til tjenesten fra PC på universitetet.

Bibsys

Bibsys er en søketjeneste hvor du kan søke etter bøker og andre publikasjoner som finnes på universitetsbibliotekene i Norge, på Nasjonalbiblioteket, på bibliotek ved norske høyskoler, og flere andre forskningsinstitusjoner.

RAM

RAM er Rådet for anvendt medieforskning er et rådgivende organ for Statens medieforvaltning, og fordeler midler til anvendt medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av mediene. For informasjon om forskningsprosjekter som har fått støtte tidligere, hvilke prosjekter en kan søke støtte til og søknadsfrister se hjemmesiden.

De nasjonale forskningsetiske komiteer

De nasjonale forskningsetiske komiteer ble opprettet i 1990, de er frittstående, uavhengige og rådgivende organer for forskingsetiske spørsmål innen alle fagområder. Komiteene er opprettet av og med mandat fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Det finnes tre nasjonale komiteer, som har et felles sekretariat i Oslo.

Elektroniske tidsskrift

Tilgang til elektroniske tidsskrift ved UBB. Dette er noen av de tidsskriftene vi har elektronisk tilgang til gjennom UBB. Nivå på publikasjonen i parentes. Se Nordicoms sider for utfyllende liste.