Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Instituttledelsen

Instituttets daglige drift blir ivaretatt av instituttleder og administrasjonssjef, som har et særlig lederansvar for instituttets administrative stab. I tillegg oppnevner instituttleder en ledergruppe.

Instituttleder

Pofessor Leif Ove Larsen er den ansvarlige leder for instituttet som helhet i forhold til daglig drift, strategiske valg og prioriteringer, personale og ressursbruk. Lederen har også det overordnede ansvaret for undervisnings- og forskningsmessige resultater.
Instituttleder er innstillende myndighet i tilsettingssaker.

Administrasjonssjef

Carina Ottesen har i samarbeid med instituttleder overordnet ansvar for administrasjon av undervisnings- og forskningsvirksomheten ved instituttet; utarbeiding, tilsyn og kontroll med instituttets økonomi (budsjett og regnskap), eksterne bevilgninger, personalsaker, HMS - tiltak, og at arealet som instituttet disponerer blir optimalt og forsvarlig utnyttet.

Nestleder

Nestleder: førsteamanuensis Frode Guribye

Nestleder blir utpekt av instituttlederen blant ansatte i faste vitenskapelige stillinger, og skal fungere som leders stedfortreder og møter fast i instituttets undervisningsutvalg.

Instituttets ledergruppe

Instituttets ledergruppe møtes normalt 2-4 ganger i måneden for å koordinere ledelse av instituttets virksomhet og består av;

Instituttleder: professor Leif Ove Larsen

Nestleder: førsteamanuensis Frode Guribye

Administrasjonssjef: Carina Ottesen

Forskningsleder: førsteamanuensis Frode Guribye

Undervisningsleder: førsteamanuensis Tone Kolbjørnsen

Teknisk leder: overingeniør Terje Thue