Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Utposten Next Page

Ledige stipendier

Allmennpraktikerstipend 2. halvår 1996

Med midler fra Den norske lægeforenings fond til videre- og etterutdannelse av leger, utlyser Instituttgruppe for samfunnsmedisinske fag i Oslo, Institutt for samfunnsmedisinske fag i Trondheim og Bergen og Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø 19 stipendmåneder for 2. halvår 1996. Det kan søkes om stipend for en til seks måneder for allmennpraktikere som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt og/eller medvirke til et undervisningsopplegg i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. De oppgaver en ønsker å søke stipend for å gjennomføre, må ha en klar tilknytning til problemer innen primærhelsetjenesten. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Stipendiatene forventes å være tilknyttet ett av de nevnte instituttene i deler av stipendperioden. Hvis kvoten ikke fylles av søkere som arbeider i primærhelsetjenesten, kan også andre leger eller annet helsepersonell med interesse for eller tilknytning til primærhelsetjenesten komme i betraktning.

Vi minner om at forskning i allmennmedisin kan telle i etterutdanningen, jfr. spesialistreglene.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg foretar tildelingen av stipendmidler etter innstilling fra de respektive institutter. Lønn etter lønnstrinn 31 i Statens regulativ.

Det er utarbeidet søknadsskjema og veiledning for aktuelle søkere som kan fås ved henvendelse til Allmennmedisinsk forskningsutvalg, Seksjon for allmennmedisin, Ulriksdal 8 c, 5009 Bergen, tlf. 55 20 61 22, fax 55 20 61 30, eller de allmenn/samfunnsmedisinske instituttene.

Søknader med kortfattede prosjektbeskrivelser sendes samme adresse innen 1. april 1996. Søknader som er poststemplet etter søknadsfristen blir ikke tatt i betraktning.

Oversikt over tildelte allmennpraktikerstipend for 1. halvår 1996

Det ble søkt om 26 stipendmåneder og Allmennmedisinsk forskningsutvalg hadde 18 måneder til utdeling. Det ble tilfelt 17 stipendmåneder og 1 måned ble overført til neste tildeling.

Følgende søkere fikk allmennpraktikerstipend:

Bergen:

Geir Kittang, kommunelege, Florø, fikk 3 måneder for prosjektet «Behandling av akutt lumbalgi i allmennpraksis – ein samanliknande studie av behandlingseffekt av akupunktur og antiflogistika».

Knut Steen, kommunelege, Bergen, fikk 3 måneder for prosjektet «Vold i Bergen».

Finn Schmidt, allmennpraktiker, Odda, fikk 3 måneder for prosjektet «En undersøkelse av kreatinin og calsium i urin og blod før og etter eksponering av lavfrekvent elektromagnetisk felt».

Oslo:

Bente K. Mørck, allmennpraktiker, Gressvik, fikk 3 måneder for prosjektet «Grupper for familier med medlemmer med kroniske fysiske sykdommer».

Nils Grude, allmennpraktiker, Sandefjord, fikk 2 måneder for prosjektet «Etterundersøkelse av 100 uføretrygdede i forbindelse med bedriftsnedleggelse i 1987».

Svein Karlseng, kommunelege, Oslo, fikk 3 m 5†neder for prosjektet «Registrering av funn ved somatisk legeundersøkelse på helsestasjon».

Evaluering av kreftstipendordningen

Utlysing av 3 md. allmennpraktikerstipend

Den Norske Kreftforening bevilger årlig lønnsmidler til 6 stipendiatstillinger à 3 md. for allmennpraktikere ved de onkologiske avdelinger på regionsykehusene og DNR. Mer enn 60 allmennpraktikere har hittil benyttet slike stipend, og det foreligger skriftlige rapporter fra et stort antall av
disse. Norsk selskap for allmennmedisin administrerer stipendordningen og har tatt initiativ til en evaluering av den.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) har øremerket 3
stipendmd. fra allmennpraktikerstipendene høsten 1996 til en slik evaluering. NSAM/AFU har utformet noen sentrale problemstillinger som ønskes belyst i
evalueringen. Denne kan fås ved henvendelse til AFUs sekretariat (adresse, se under) tlf. 55 20 61 22, fax 55 20 61 30. Stipendiaten forutsettes å være tilknyttet et av de allmenn/samfunnsmedisinske instituttene i stipendperioden. Tidligere «kreftstipendiater» oppfordres til å søke.

Lønn etter lønnstrinn 31 i
Statens regulativ.

Søknadsfrist 1. april 1996.

Søknad sendes:

Allmennmedisinsk forskningsutvalg, Seksjon for allmennmedisin,

Ulriksdal 8c, 5009 Bergen.

Previous Page Utposten Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no