Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Utposten Next Page

Spesialistkurs i samfunnsmedisin

KOMMUNELEGEKURSET 1996

Årets kurs blir arrangert på Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) i Oslo mandag 26. august – fredag 29. november 1996 (14 uker).

Kommunelegekurset dekker kravene til teoridelen av spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, og
teller også som spesifiserte kurs i spesialistutdanningen i allmennmedisin med i alt 175 timer innen videreutdanningen eller 180 timer innen etterutdanningen.

I samarbeid mellom Folkehelsa og Universitetet i Oslo (UiO) er det opprettet en universitetsseksjon for anvendt folkehelsevitenskap under Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag ved UiO, lokalisert på Folkehelsa. Denne seksjonen administrerer nå Kommunelegekurset. Godkjenning av Kommunelegekurset som del av masterutdanning i folkehelsevitenskap er under vurdering.

Kurset har en styringsgruppe med representanter fra Kommunenes Sentralforbund, Statens helsetilsyn, Den norske lægeforening og Folkehelsa.

Kurset har som mål å dyktiggjøre leger for samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver:

overvåking og analyse av helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, og formidle slik kunnskap til befolkning og myndigheter

overvåking og analyse av helsevesenet og formidle slik kunnskap gjennom rådgivning og ledelse

planlegging, gjennomføring, kvalitetssikring og evaluering av tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom.

Kurset omhandler følgende emner:

befolkningskunnskap, bl.a. demografi og medisinsk historie

helsetjenestekunnskap, bl.a. administrasjon, ledelse og helseøkonomi

helsefremmende, sykdomsforebyggende og sosialmedisinsk arbeid

miljørettet helsevern og smittevern

vitenskapelig metodikk, bl.a. epidemiologi og statistikk, prosjektarbeid og kritisk vurdering.

Kurset tar opp inntil 25 leger, som alle må ha full permisjon fra arbeidsgiver. Inkludert et skriftlig arbeid regnes kurset som ett semesters studium.

Søkerne anbefales å forhåndsinformere sine arbeidsgivere om søknaden og tidlig søke om permisjon med lønn. Beskjed om opptak gis i mars. Det er ingen kursavgift. Borteboende deltakere får et stipend fra Den norske lægeforening. Kurssekretæren gir råd om bolig.

Informasjon om kurset og eget søknadsskjema er sendt til alle
kommuner og fylkesleger. Nærmere opplysninger om kurset gis av kurslederen, overlege Jon Hilmar Iversen, tlf. 22 04 24 05, eller kurssekretæren Anne Karine Pedersen, tlf. 22 04 24 08,
faks 22 04 25 95.

Søknadsfrist er mandag 26. februar 1996.
Søknaden sendes direkte til Seksjon for anvendt folkehelsevitenskap,
Folkehelsa, Postboks 4404 Torshov, 0403 Oslo.

Previous Page Utposten Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no