Utposten 1996 Nr 2

Previous Page Next Page

Regionalt helsenettverk

Av Petter Øgar


Stortingsmelding nr. 50 (93-94) om «Samarbeid og styring» legger stor vekt på nettverkssamarbeid i et helseregionalt perspektiv. Fylkestingene i Helseregion vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) har vedtatt en rammeplan for samarbeidet mellom helsetjenestene i regionen. Gjennom økt samarbeid skal fylkeskommunene oppnå bedre kvalitet på tjenestene, bedre service og økt brukervennlighet, samt bedre ressursutnyttelse.

Prosjektet Regionalt helsenettverk er forankret i rammeplanen. Gjennom storskala forsøk med bruk av informasjonsteknologi (elektronisk meldingsformidling) og telekommunikasjonstjenester mellom sykehusene i de tre fylkene og med primærhelsetjenesten, skal en forsøke å realisere visjonene og målene i rammeplanen. Prosjektet blir støttet økonomisk fra Sosial- og helsedepartementet, Kommunenes Sentralforbund (KS) og EU – i tillegg til fylkeskommunal egenfinansiering. Rikstrygdeverket (RTV) er også inne i bildet som en samarbeidspartner. Årlig stønadsbeløp er på omlag 4,5 mill. kroner. Hovedprosjektet skal gå i 3 år fra 1996. Det vil omfatte mange fag og brukermiljøer og skal være en storskala utprøving av telemedisinske tjenester og elektronisk meldingsformidling i helsevesenet. En venter at resultatene vil være av stor verdi både i et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv – gjennom sin tilknytning til EU.

Fra departementets side er prosjekt Regionalt helsenettverk knyttet til departementets eget program Standardisering av informasjonsutveksling i helsesektoren som skal legge grunnlaget for informasjonsutveksling i helsesektoren etter felles europeiske krav. Departementet ønsker gjennom støtte til prosjektet bla. å få erfaring med en helhetlig standardisert informasjonsutveksling i en helseregion. KS har i regi av landets fylkeshelsesjefer gjennomført prosjektet IT i fylkeshelsetjenesten – kartlegging av status, planer og potensiale for samarbeid. En av prosjektets konklusjoner er behov for etablering og samarbeid gjennom elektronisk helsenettverk.

Forprosjekt

Det ble i 1995 gjennomført et forprosjekt for å vurdere hvilke aktiviteter som allerede var igang innenfor dette området i de tre fylkene, og hvilke aktiviteter som burde gjennomføres i hovedprosjektet. Ulike former for samarbeid med eksterne fagmiljøer og leverandører er etablert. Organisatoriske, tekniske, juridiske og økonomiske forutsetninger er klarlagt. Flere av disse er av nasjonal karakter. For elektronisk meldingsformidling omfatter dette bla. bruk av felles rekvirentkoderegister, etablering av tilfredsstillende sikkerhetsløsninger, overgang fra eksisterende ikke-standardiserte løsninger til standardiserte. For telemedisin har det vært snakk om etablering av økonomiske oppgjørsordninger. Departementet og Statens helsetilsyn vil ta opp juridiske uklarheter. Det er etablert en begynnende telemedisinsk infrastruktur gjennom innkjøp av videokonferanseutstyr.

Telemedisin

Telemedisin (tovegs lyd- og billedkommunikasjon) er et av de virkemidlene som ofte blir nevnt for utvikling av helsesektoren i årene som kommer. Telemedisin er et område uten særlig stort erfaringsgrunnlag eller utbredelse. Prosjektet vil i første omgang prioritere innføring av telemedisinske tjenester innenfor kompetanseutvikling, telepatologi, teleradiologi, nevrofysiologi og psykiatri. Dette vil i det alt vesentlige være tjenester mellom sykehus og institusjoner. Andre områder kan komme til senere. Evalueringssaspektet vil være viktig for de telemedisinske tjenester som blir utprøvd.

Elektronisk meldingsformidling

Elektronisk meldingsformidling (EDI) omfatter elektronisk overføring av ulike prøvesvar, røntgensvar, henvisninger og epikriser, elektronisk post (nynorsk; straumpost) og søk i databaser. Gjennom samarbeid med RTV håper en å samordne dette med elektronisk overføring av legeregninger, sjukmeldinger og evt. etterhvert andre attester og legeerklæringer for trygden. Elektronisk overføring av resepter til apotek er også aktuelt. Det skulle være unødvendig å fortelle primærleger hvilket potensiale for kvalitetsforbedring og effektivisering som ligger i dette.

Konkret vil en i første fase av prosjektet gå løs på følgende oppgaver:

– Overgang til standardiserte kommunikasjonsløsninger ved sykehusene.

– Spesifisere krav til sikker oppkobling mot felles postkasseløsning for sykehusene i helseregionen.

– Overgang til standardisert kommunikasjon med legekontorene. Det er fortsatt usikkerhet med hensyn til hvilken teknisk løsning som bør velges (ISDN-løsning eller tradisjonelt modem) og finansiering. Det siste er et spørsmål om hvor mye RTV og fylkeskommunene vil bidra med ved utstyrsinvesteringene som er nødvendige ved primærlegekontorene. Svaret på dette vil ha avgjørende virkning på hvor mange primærlegekontor som kommer med i første runde og hvilken teknologi som blir valgt.

– Samarbeid med RTV om å anskaffe felles elektroniske postkasseløsninger for trygde- og helsesektoren.

Prosjektorgansiering

Prosjektet er underlagt regionalt helseutvalg i Helseregion vest. Det har en styringsgruppe med representanter for fylkeskommunene, sosial- og helsedepartementet, KS og en fylkeslege. Styringsgruppa skal utvides med en representant fra RTV og en fra kommunene. Prosjektet har knyttet til seg Kompetansesenter for informasjonsteknologi i helsevesenet (KITH) som stiller prosjektleder og fungerer som sekretariat. Det er opprettet prosjektgrupper for hvert av de to hovedområdene telemedisin og elektronisk meldingsformidling med representanter fra sentrale brukermiljøer. Disse står for mye av det praktiske arbeidet.

Fylkeslege Petter Øgar

Postboks 411

5801 Sogndal

Previous Page Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 08.04.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no