Utposten 1996 Nr 2

Previous Page Next Page

Folkehelsekongress arrangert i Budapest i desember 95

(klikk her for bilde av kongressdeltakere)


European Public Health Association (EUPHA) ble dannet i Paris i 1992, og har hatt årlige fagmøter. Det siste ble arrangert i Budapest 14.–16. desember, og temaet var Public Health Research, Policy and Practice and Health Care Reforms.

Organisasjonen favner bortimot 25 medlemsland, og har ca.
10 000 medlemmer representert gjennom nasjonale organisasjoner. Norge er foreløpig ikke medlem, men Oll vurderer medlemskap. I Budapest var det ca. 400 deltagere fra 30 land. Norge hadde kun ni deltakere, mens de øvrige nordiske land var langt sterkere representert, både med hensyn til antall deltaker og faglige innlegg på kongressen.

Min erfaring er at dette er et forum hvor det er mye å hente for kolleger med interesse for samfunnsmedisin og folkehelse. Det var anmeldt 270 abstracts, hvorav 160 var antatt. I tillegg var det ca. 35 posters. Det var bare en norsk presentasjon; en til var påmeldt, men falt bort pga. sykdom. Sverige, Finland og Danmark hadde ganske mange innlegg.

Temaene omfattet generell epidemiologi, sosialmedisin, helsetjenestereformer, forebyggende og helsefremmende arbeid, allmennpraksis og bruk av helsetjenester, livskvalitet og sosioøkonomiske forskjeller i helse, helsepolitikk og medisinsk teknologivurdering. Miljømedisin var imidlertid nesten helt fraværende på denne kongressen.

I tillegg til de kortere presentasjonene i parallellsesjoner, var det daglige hovedforelesninger i plenum, som bla. omfattet status for folkehelse og helsereformer i vertslandet Ungarn, i EU og i USA.

I motsetning til Vest-Europa, hvor forventet levetid er økt med 2,5 år siden 1980, har tidligere østblokkland i Sentral-Europa opplevet en stagnasjon i levetidsutvikling, og for enkelte land og grupper har det endog vært markert forverring i dødelighetsratene.

For vertslandet Ungarn beskrives situasjonen som en «health crisis». Forventet levealder for menn har falt til ca. 64 år, mot 67 i 1975, trass i at raten for spedbarnsdød er redusert i perioden. Den uheldige dødelighetsutviklingen viser seg allerede i tidlige tenår i Ungarn. Viktigste dødsårsaker er kreft og hjerte-karsykdommer, men også cirrhose og ulykker bidrar til utviklingen. Det ble påpekt at denne alvorlige utviklingen har skjedd tross økende helsetjenestetilbud og samtidig med at landet har opplevd demokratisk utvikling og økonomisk oppgang. Situasjonen i Ungarn er spesiell i forhold til naboland i Sentral-Europa, selv om det også der er problemer. En har ikke forklaring på hvorfor Ungarn har hatt den mest alvorlige utvikling i dødelighetsrater. Et spesielt trekk er at dødeligheten er større i rurale områder enn i tett befolkede strøk. Det ble i diskusjonen pekt på at man bør forske mer i sammenhengen mellom psykososiale faktorer og dødelighet.

Budapest var en vakker by, tross preg av luftforurensning. På det lokale markedet var det overflod i tilbud av mat og andre varer, til rimelige priser for våre øyne. På den sentrale turisthandlegaten var det stort tilbud av vestlige varer og moderne merkeklær til vestlige priser. Et trekk som slo oss, var utstrakt bruk av arbeidskraft til oppgaver som vi vest forlengst har rasjonalisert vekk. F.eks. var restauranter utstyrt med minst to kelnere til hver jobb, og i gatene ble snørydding foretatt manuelt. En ungarsk helsesøster på konferansen fortalte likevel at de opplever at samfunnet rasjonaliseres og at arbeidsløsheten stiger. Etter siste valg er de nå en sosialistisk regjering igjen i Ungarn. Den samme helsesøster fortalte at hun i sitt arbeid gjorde oppsøkende, forebyggende virksomhet som var slående likt vårt system. Hun så forøvrig med gru fram til at hennes gamle, trofaste Traban kunne bryte sammen og at reservedeler ville være umulig å fremskaffe. Mye av bilparken vi observerte i sentrum av Budapest var ny og av vestlig opprinnelse.

Det er spennende å reise, og kongresser i andre land gir mulighet for å oppleve litt av landet i tillegg til det faglige utbyttet. Neste kongress i European Health Association blir i London 12.–14. desember 1996. Temaet blir Evidence based Public Health Policy an Practice. Frist for påmelding av innlegg eller posters er 31.05.96. Møtet i 1997 blir i Spania.

Arendal 3. januar, 1996

Ellen Rygh

Previous Page Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 08.04.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no