Utposten 1996 Nr 2

Previous Page Next Page

Når nettene blir lange…
UTPOSTENs edb-spalte med spørsmål, svar og synspunkter om edb og relaterte emner.Kontaktperson: John Leer, 5305 Florvåg.
Tlf.: 56 14 06 61 (k), 56 14 11 33 (p), 56 14 40 42 (fax)
X.400-E-post: G=john S=leer P=ccmail A=telemax C=no
E-post Internet: john.leer@isf.uib.no


Se deg selv i kortene…

Tekst: Svein Gjelstad

Svein Gjelstad f. 1954. Arbeidet i allmennpraksis 3 år i Kongsvinger. Solopraksis i Semsbyen, Tønsberg kommune siden -87. Spesialist i allmennmedisin -93. Teknisk nysgjerrig fra barnsben av. Selvlært datafreak.


Har du noen gang hatt glede av å bla i lister og tabeller over et interessant tema? Kunne du tenke deg å bla i lister og tabeller med data hentet fra ditt eget EDB baserte journalarkiv, diskutere tilsvarende tabeller med kolleger? Tror du dette er mulig i dag, med minimal datateknisk innsikt? «Rapport for allmennpraksis» er et enkelt EDB-program som etter få tastetrykk starter en automatisk analyse av dataene i ditt EDB baserte journalsystem. Resultatet blir presentert på skriver og i en tekstfil i form av en 35-50 siders rapport. Denne artikkelen omtaler bakgrunnen for programmet og presenterer selve produktet i korte trekk.

Selvevaluering – kvalitetssikring

Automatisert uthenting av opplysninger fra kartoteket har vært lite påaktet, til tross for de enorme mengder interessante data som ligger tilgjengelig i arkivene. Enkelte programleverandører har vært sparsomme med muligheter for uthenting av data, da det har vært hevdet at fagmiljøet selv må sette standarder for hva som skal hentes ut. Andre har laget gode rapporteringsverktøy, men har latt det bli opp til brukeren å sette kriteriene for rapportene. Ut fra egen hverdag og erfaring finner jeg det urealistisk at hver enkelt lege skal bruke time etter time på å hente ut opplysninger, som det da til overmål ikke finnes noe sammenligningsgrunnlag for. En automatisert rapport som er enkel å kjøre, og som for hver lege inneholder sammenlignbare opplysninger, kan danne et godt grunnlag for gruppediskusjon om egen virksomhet.

Først og fremst er hensikten med programmet å hente data til egen fagutvikling. Den er ikke tiltenkt funksjon som en standard rapport til administrasjon og myndigheter. Dette bør likevel ikke hindre deltagerne i å diskutere hvilke data som kan være aktuelle å presentere for lokal helseadministrasjon, dersom dette er ønskelig. I kvalitetssikringsøyemed kan rapporten benyttes til å påvise problemområder, gi gjenstand for fagdiskusjon om tiltak, og etter en periode kjøres igjen for å undersøke om adferden er endret.

Gruppens betydning

Opplegget er først og fremst tenkt benyttet i en gruppe allmennpraktikere, som alle kan ta sin rapport med i en gruppediskusjon. Det er viktig å presisere at vi oftest vil mangle idealmål på de tallene som presenteres. En faglig diskusjon med grunnlag i egen virksomhet vil være middelet som kan føre til nye faglige målsettinger og endret adferd. Gruppebasert læring er den metoden som har best resultater å vise til når det gjelder å endre adferd. Som et «biprodukt» får du et verktøy for å sammenligne egen virksomhet fra år til år, og et oppslagsverk for visse sider av virksomheten.

Utviklingen

«Rapport for allmennpraksis» er finansiert av DNLF's kvalitetssikringsfond I. For å få fram et produkt innen rimelig tid, var det viktig i denne omgang ikke å lage et altfor stort apparat for høringer og diskusjon. I tillegg til Per Hjortdahl som veileder, har flere allmennpraktikere i Tønsberg vært med på utprøving og diskusjon, og det er kommet mange gode innspill derfra. I løpet av utviklingen har rapporten vokst til noe langt mer enn opprinnelig planlagt. Programmet er dessverre kun tilgjengelig for brukere av Profdoc, da denne databasen er den eneste av de store som er tilgjengelig med ytre EDB-verktøy. Håpet er at lignende rapporteringsmuligheter kan bli tilgjengelig for de som benytter annen programvare. Den tekniske utviklingen går fort, programleverandørene arbeider nå med neste generasjons programversjoner i Windows. Forhåpentligvis kan tilsvarende automatiserte rapporter implementeres i nye systemer.

Programbeskrivelse

Programmet er basert på analysedelen av Epi-Info, en integrert programpakke med tekstbehandler, statistikk, og rapportprogram, utviklet av Center for Disease Control i USA. Programmet er omtalt i Utposten nr. 7/95. Epi-Info kan kopieres og distribueres fritt. Programmeringen jeg har utført, gjør Epi-Info i stand til å hente, analysere og presentere data automatisk. Tabell 1 viser hvilke data en får ut.

Det meste av arbeidet med programmet ligger i «rensing» og sortering av dataene som presenteres. Selve presentasjonen er enkel, bl.a. er det ikke utnyttet grafikkmuligheter, da dette vil være mer teknisk komplisert og utstyrsavhengig. Eksempler på utskrifter er vist i figurene 1-3.

Produktet må ses på som et førstegenerasjons verktøy. Det er valgt endel ulike måter å presentere data på, og dette kan legge grunnlaget for en diskusjon, både på hvilke data som bør presenteres, og måten de bør presenteres på. Blant annet er det ofte dobbelt opp med fordelingstabeller, da absolutte tall er mest interessante for den enkelte bruker, mens prosentvis fordeling oftest gir det beste grunnlaget for sammenligning kolleger imellom.

Rapport for allmennpraksis distribueres gratis til interesserte Profdocbrukere ved innsending av skriftlig bestilling eller telefax til forfatteren. Sammen med disketten følger et hefte med detaljerte bakgrunnsopplysninger. Husk å oppgi ønsket antall hefter, dersom det kommer fellesbestilling fra flere kolleger.

Svein Gjelstad

Postboks 119

3170 Sem.

Telefaks 33 33 30 16.

Previous Page Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 08.04.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no