Utposten 1996 Nr 4
Previous Page See File Next Page

Helsestasjonen – på helsesøstrenes premisser?

Helsesøstrene i Moss har i Utposten nr. 3 1996 svart på min artikkel om Helsestasjonen (1), hvor jeg argumenterer for at barnets faste lege bør ha et større ansvar for det forebyggende helsearbeidet, deriblant helsestasjonskontrollene.

Det er alltid hyggelig når noen leser det en skriver, og enda gjør seg umaken å svare tilbake.
Tidligere har også helsesøster Ola Berglund i Halden i et leserbrev i Aftenposten (2) kommet med kritiske bemerkninger til min artikkel, idet han oppfattet innlegget som et fremstøt for å tjene penger på dette arbeidet.

Helsesøstrene i Moss (alle helsesøstrene?) har tydeligvis mange negative erfaringer med allmennlegene i distriktet. Pasientene får ikke hjelp og må kontakte legevakten (utenom legens kontortid), det er dårlig kontinuitet i lege-pasientforholdet og familielegene sender ikke kopi av pasientjournalen når pasientene skifter lege. Er dette sant? I såfall er det mange allmennleger rundt om i landet som ikke kjenner seg igjen i dette bildet.

Videre er helsesøstrene i utgangspunktet negative til en dansk modell (3), hvor helsesøstrene oftere oppsøker barnefamiliene i deres hjem, i stedet for å sitte på sitt eget kontor, slik helsesøstrene gjør hos oss. Hva tror dere barnefamiliene selv ønsker?

Det foregår for tiden en spørreundersøkelse for å kartlegge brukernes ønsker. Foreløpige resultater tyder på at de fleste barnefamiliene ville foretrekke at familielegen også hadde ansvaret for helsekontrollene (personlig meddelelse).

På helsestasjonen er helsesøster den som administrerer og organiserer tjenesten. De legene som kommer inn som helsestasjonsleger kan være turnuskandidater, kommuneleger på samme senter, leger fra andre legesentra, privatpraktiserende leger som er pålagt å dekke denne tjenesten eller leger som har dette som en liten deltidsjobb.

Min (og etterhvert mange andre familielegers drøm) er å ta ansvaret for de barnefamiliene jeg har fulgt fra moren ble gravid. Synes dere det er logisk at det plutselig kommer inn en annen lege som skal følge opp de barna som jeg har hatt ansvaret for i mors liv, og som jeg ser hver gang de blir syke? Og på den annen side: hvilken entusiasme tror dere jeg klarer å mobilisere overfor andre familielegers barnefamilier? «Kjøttkontroll» er et simpelt begrep for denne typen virksomhet, som stadig flere leger finner lite meningsfull.

Helsesøstre og allmennleger burde stå sammen og jobbe for en ny helsestasjon, hvor barnets og barnefamilienes behov og ønsker ble fokusert på, og hvor den faste familielegen og helsesøster samarbeidet om både det forebyggende og det kurative arbeidet. Hvis Norge får en fastlegeordning som i Danmark vil dette bli en helt naturlig del av dette systemet. Hvorfor ikke se på det som en spennende utfordring, som kan gi det forebyggende helsearbeidet en ny dimensjon?

Olav Thorsen

Referanser:

1. Thorsen O. Bør allmennlegen ha ansvaret for det forebyggende helsearbeid for barn? Utposten 1995:5.

2. Berglund O. Lesernes mening. Aftenposten 12. januar 1996.

3. Honoré J. Barneundersøkelser i Danmark. Utposten 1995:5.

Previous Page See File Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no