Utposten 1996 Nr 4
Previous Page See File Next Page

Hva skal vi gjøre med mamma?

bokmelding WRåLSEN Å.

Om organisering av tilbud til aldersdemente i primærhelsetjenesten. Utviklingsprogram om aldersdemens, Rapport nr 17. INFO-banken 1995.

Åse Wrålsen har i samarbeid med Norsk Gerontologisk Institutt og INFO-banken ved Granli senter skrevet en rapport om forarbeidet, oppbyggingen og driften av en skjermet enhet for aldersdemente i Vestvågøy. Wrålsen tar opp problemstillinger som nok er kjente ved de fleste slike enheter: Hvilke pasienter som bør få tilbud ved skjermet enhet, hvordan dyktiggjøre personalet og hvordan påvirke de holdninger helse- og omsorgspersonell har til demente?

Prosjektet i Vestvågøy går ut over arbeidet med den skjermete enheten. Det legger vekt på å bygge et helhetlig kommunalt tilbud til demente og pårørende. Her kan det være idéer å hente for andre. Rapporten inneholder en undersøkelse om pårørendes situasjon, beskriver utvikling av tilbud til pårørende og fremvekst av en pårørendeforening. Videre setter den opp et forslag til en tiltakskjede for demente i kommunen (men kan foreløbig ikke legge fram erfaringer med dette). Prosjektet har som målsetting å bygge opp enheten til et regionalt senter for aldersdemens i Lofoten og
Vesterålen.

Et interessant moment er bruken av skjermet enhet som faglig ressurs for det øvrige behandlingsapparatet i kommunen. De som til daglig arbeider med demente, samler opp mye «taus kunnskap» som altfor sjelden systematiseres eller formidles videre til andre. I Vestvågøy har de gått så langt at skjermet enhet har koordineringsansvar for utredning også av
hjemmeboende demente. Som allmennpraktiker kan jeg nok finne betenkeligheter ved å overføre denne modellen til andre kommuner. Den er bl.a. helt avhengig av betydelig fagkompetanse på den skjermete enheten.

Hvilke pasienter som skal prioriteres, er et kjernepunkt i diskusjonen omkring skjermete enheter. Det er av interesse å lese hvilke kriterier andre har kommet fram til for inn- og utflytting. Rapporten gjengir kriteriene fra Vestvågøy, men kunne gjerne diskutert de grundigere. Hvilke behov er det enheten i dag ikke dekker? Og hvem tar beslutning om flytting?

Demente pasienter er en heterogen gruppe. Det virker som enheten i Vestvågøy er innrettet mot pasienter uten vesentlige adferdsproblemer eller pleiebehov. Hvordan man skal møte slike problemer, tar rapporten ikke opp. (Overlates til andre rapporter i samme serie ?)

I det hele savner jeg en nærmere vurdering av opplegget på den skjermete enheten. F.eks. vil jeg anta at det er et fast legetilsyn, men dette er ikke nevnt. Hvilken funksjon har en lege i teamet? Kan det være ønskelig med fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, evt. andre? Erfaringer fra den daglige driften er knapt nok berørt. Det kunne vært av interesse å vite om «tabber» som kunne vært unngått, og om problemløsning og tiltak som viste seg å være en suksess.

Omsorg for demente er kanskje den største utfordringen for kommunal omsorg de neste tiår. Tradisjonelle institusjoner er en lite egnet ramme for behandling og omsorg for denne pasientgruppen. De siste 10-15 år er det bygget mange «skjermete enheter for aldersdemente» rundt om i landet. «Skjermet enhet» og andre tilbud til demente er relativt nye tiltak som er utformet på forskjellige måter og med forskjellige erfaringer. Det er nå på tide med utveksling av idéer og erfaringer. Gjennom dette kan vi utvikle bedre tilbud. I den sammenheng er rapporten både nyttig og viktig. Den bør være av interesse for alle som arbeider med behandling og omsorg for demente.

Rapporten har et lesevennlig format, passe store sider oppbrutt med figurer og bilder. Språklig kunne den nok tjent på en viss innstramming.

Ivar Mediås
Allmennpraktiker/sykehjemslege
Legesenteret
1920 Sørumsand

Previous Page See File Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no