Utposten 1996 Nr 4
Previous Page See File Next Page
satslogoE-post: sats@nano.no

Kvalitetssikring i praksis

Kvalitetsutvikling – en del av praksis?

Kvalitetssikring er forlengst en akseptert oppgave for allmennpraktikere. Internkontroll skal vise hvordan lov og forskrift følges. Kvalitetsutvikling innebærer å arbeide systematisk for å nå faglige mål, og dokumentere resultatene. Men mangel på arbeidsmetoder som lar seg veve inn i en travel praksis, er blant hindringene for å få dette til.

Aplf og NSAM har sett at metodeutvikling trenges for å gjøre kvalitetssikring til en del av allmennpraktikerens hverdag. Med dette formålet ble samarbeidsprosjektet SATS (Sekretariat for utvikling av allmennmedisinske kvalitetsindikatorer) startet ultimo 1994. Utposten har hatt en samtale med med Tor Carlsen ,bilde allmennpraktiker med permisjon fra bydelslegejobb i Skien, og leder for SATS-gruppa, som har et medlem i hver helseregion. SATS er i ferd med å introdusere kvalitetsutvikling i kollegagrupper over hele landet.

Landsomfattende tilbud

– Vi tar sikte på å starte 10 grupper i hver helseregion, forteller Tor Carlsen. Det betyr å få med bortimot 10% av allmennpraktikerne i utprøving av ett eller flere emner. Gjennomgang av et emne vil kreve 4-6 gruppemøter over ca ett år. Så langt ser det ut som om vi når dette målet. Det vil være mulig for interesserte grupper å melde seg for oppstart fram til høst 1996.

– Det viktigste ved opplegget er at vi presenterer sett av indikatorer, som registrerer sentrale aspekter ved kvalitet på utvalgte områder. Legene får ut rapporter bygd på disse indikatorene fra sin datamaskin, og kan bruke rapportene til å sette kvalitetsstandard i egen praksis sammen med en kollegagruppe. Deltakerne får dermed et utgangspunkt for læring – og endring av praksis.

– Hvilke emner har dere forberedt?

– Utprøvingen omfatter diabetes, sår hals, bruk og organisering av laboratoriet samt migrene. Indikatorsettene sikter på å ta opp både medisinske aspekter, pasientenes respons, og ressursbruk, og det er lagt opp til å trekke inn praksismedhjelperne i arbeidet.

Kvalitetsutvikling – en del av etterutdanningen

– Hva får allmennpraktikere interessert i dette?

– Muligheten til å få opplysninger om egen praksis på en enkel måte, virker nok tiltrekkende. Erfaringene med kollegagrupper i videreutdanningen er også jevnt over gode. SATS-deltakelse er godkjent som en del av etterutdanningen, slik at fullført «kvalitetssyklus» for hvert emne godskrives med 30 emnekurstimer. Spesialitetskomiteen har her ønsket å markere at kollegabasert læring som bygger på materiale fra egen praksis, synes å være en tjenlig arbeidsform. Vi har tro på at aktiviteten i kollegagruppene vil bli spennende og motiverende.

Innbygd i vanlig journalarbeid

– Det har vært viktig i utviklingsarbeidet at registrering av data ikke skal føre til ekstra arbeid av betydning. Det er bygd enkle skjemaer inn i de største journalprogrammene, hvor sentrale opplysninger knyttet til det aktuelle problem blir registrert, slik at journalnotatet kan gjøres tilsvarende kortere.

– Hva kreves av opplæring for å kjøre ut samledata?

– Faktisk ingen – SATS har laget et menystyrt program som gir instruksjoner om hva som skal må tastes inn av opplysninger. Deretter kjører programmet automatisk.

Krav til allmennpraksis må ha faglig basis

– Hvem vil ha tilgang til rapportene?

– Rapportene forblir innen kollegagruppene, og alle data som sendes til SATS for evaluering av utprøvingen, vil være anonymisert både når det gjelder leger og pasienter. På den annen side må vi vente krav til dokumentasjon av praksis i årene som kommer. Det er neppe tvil om at vi vil få kvalitetsnormer å forholde oss til. Denne utviklingen vil bli påvirket av brukere, politikere og administratorer. Pasientene og faget er tjent med at legene tar initiativet til å beskrive kvalitet. Erfaringene med forsøk som SATS vil få betydning for utviklingen, sier Tor Carlsen.

GRUK

Nedre Hjellegt. 1, 3724 Skien

Previous Page See File Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no