Utposten Nr 5 1996

Previous Page See File Next Page

Kjære Lars!

Åpent brev til ass. helsedirektør Lars Hanssen fra Kjeld Malde, allmennpraktiker i Grimstad. Et hjertesukk om legevakten og dens organisering.

Jeg leste med stor interesse intervjuet med deg i siste nummer av «Utposten» (25 (3) 1996). Og spesielt interessant fant jeg dine uttalelser under overskriften «Misforhold mellom legenes ansvar og rettigheter. Hvor du sier: «legene bruker sjelden de rettigheter som (lege)loven gir dem til å kreve at arbeidsgiver tilrettelegger slik at legevirksomheten kan drives forsvarlig. Bruk rettighetene, og bruk fylkeslegen når arbeidsgiver ikke sørger for at virksomheten kan foregå forsvarlig.»
Jeg har i mange år forsøkt å få til endringer i egen praksis og brukte mye energi og innsats for å få driftstilskuddklassen økt fra 2 til 3 i sin tid. Uortodokse midler synes å være nødvendig.
Vi har nå i Grimstad problemer med organiseringen av legevakt. Men å få gehør i offentlig forvaltning er svært vanskelig. Formuleringene i legeloven har svært liten verdi på grasrotnivå. Det høres naturligvis fint ut at «legearbeidet skal organiseres best mulig». Og at legenes rettigheter er der, det er bare å bruke dem. Gjerne gjennom mobilisering av fylkeslegen. Men det er lite hjelp å få når det ikke er forskrifter som spesifiserer at kommunen skal gjøre ting.

Grimstad kommune har nå 11 delt legevakt og den har hittil vært lokalisert til Falken som har hatt ambulansekjøring frem til 31. desember 1995. Da vedtok fylkestinget i Aust-Agder å føre ambulansekjøringen over til Røde Kors som la inn et rimelig tilbud. Legene i Grimstad (og andre som hadde erfaring) mente at Falken fortsatt burde kjøre ambulansene, og at ikke anbudet dekket de reelle utgiftene. At det slo til og fylket nå må etterbevilge 2 mill. kr til ambulansekjøring er en annen skål. Men dette la grunnlaget for rasering av en ganske vel fungerende legevakt. Det og den påståelige sentrale helseforvaltning som absolutt skal ha sykepleier som svarer ved enhver legevakt. Selv om det i forskriftene står at det også kan benyttes annet personell.

Samlokaliseringen mellom ambulanse og legevakt syntes vi var en grei ordning. Nå har kommunen gått inn for en ordning som for det første gjør at betjent legevaktkontor opphører å eksistere. Samtidig skal AMK-sentralen i nabokommunen 20 km unna være telefonmottaker for Grimstad legevakt. Noe som ikke har vært forutsetning for innføring av AMK-sentraler. Grimstad har 17 000 innbyggere, i tillegg 2000 studenter og om sommeren et ukjent antall turister. Det er 10 000 henvendelser til legevakten i året. Altså i gjennomsnitt nesten 30 hver dag. En slik mengde henvendelser føler vi er en umulighet å håndtere uten å ha en bemannet legevakt. Det blir svært vanskelig å utøve ansvar overfor det som evt. måtte bli sagt av sykepleier på AMK-sentral på vegne av legevaktlege. Uten at vi ansikt til ansikt kan kjenne vedkommende som svarer, snakke om de enkelte pasienter osv. Og hva med krav til journalføring? Med et arbeidspress som dette er det vanskelig nok som det nå er. Og i tillegg skal legen sy og vaske, rydde og dele ut medikamenter.

Nå har vi forsøkt ad alle mulige veier å påvirke kommunen i retning av at vi får levelige forhold på en legevakt som er i tillegg til full jobb og vel så det på dagtid. Hver lege har 6-700 timer overtid i året (12 timer hver eneste uke i året overtid.). Og vi har dokumentert arbeidsuker på 50 timer allerede på dagtid.
Vi har forsøkt å skrive brev og snakke med administrasjonen i kommunen. Vi har kontaktet politikere. Snakket med helse- og sosialutvalget. Formannskapet har vi delt mellom oss og snakket med. Vi har skrevet brev til fylkeslegen. Som svarer at riktignok er det en svært dårlig løsning som er foreslått, men den tilfredsstiller forskriftene (i forhold til at sykepleier skal løfte av røret når noen ringer Grimstad legevakt). Så mitt spørsmål blir. Hva gjør vi nå, Lars??

Med vennlig hilsen
Kjeld

(en noe oppgitt allmennpraktiker som er ansatt i kommunal legevakt hvor jeg gjerne så at «legearbeidet skal være faglig forsvarlig, at arbeidet skal være organisert på en medisinsk forsvarlig måte og at legen er uavhengig overfor andre i medisinsk faglige spørsmål».)

Previous Page See File Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no