Utposten Nr 5 1996

Previous Page See File Next Page

Grei bok om sentrale helsejuridiske emner.

BENTE OHNSTAD:

Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren

ad Notam Gyldendal 1996.

220 sider. Pris ? kr.

Anmeldt av Petter Øgar.

Helsejuss regnes vanligvis ikke til helsepersonells favorittfag, men utgjør en nødvendig og kanskje desverre økende del av vår yrkesmessige virkelighet. Dette skyldes flere forhold, blant annet økt rettighetsfokusering og helsevesenets økende kompleksitet.

Taushetsplikten er et helt sentralt element i lege-pasientforholdet og en forutsetning for et tillitsfullt terapeutisk klima. Men taushetsplikten må av og til vike for andre interesser og hensyn. Kravene til økt samarbeid mellom ulike spesialister, profesjoner, avdelinger, instanser og nivåer i forsøket på å yte best mulig behandling skaper en rekke praktiske vansker for en fornuftig håndtering av taushetsbelagt informasjon. Den informasjonsteknologiske revolusjon stiller oss også overfor vanskelige avveininger mellom hensynet til personvern og en rask og kvalitetsmessig god informasjonstilgang og utveksling.

Forfatteren er jurist med solid fartstid i Helsetilsynets helserettsavdeling. Hun har skrevet NOU 1933: 33 om helsepersonells rettigheter og plikter som munner ut i utkast til ny lov på området. Hun arbeider i dag som amanuensis på Høgskolen i Lillehammer.

Boka tar opp de fleste aktuelle problemstillinger knyttet til taushetsplikten og personvernet og gjør rede for gjeldende rett på disse områdene med henvisning til aktuelle eksempler. Rettsmessige gråsoner drøftes. Det ulike lovgrunnlaget for taushetsplikten etter forvaltningsloven, helseprofesjonslovene og sosial- og barnevernsloven gjennomgås grundig. Forskjellen på taushetsplikt, taushetsrett, opplysningsplikt og opplysningsrett poengteres med rette. Forhold til annet helse- og sosialpersonell, pårørende, media, forsikringsselskap drøftes. Videre tar boka opp rollen som vitne og sakkyndig og bedriftshelsetjenestens vanskelige dobbeltrolle som bedriftsledelsens sakkyndige og ikke sjelden de ansattes behandler. Lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver med de innskrenkninger det gir i ytringsfriheten behandles også, men her er klargjøringen ikke påtrengende. Kravene til edb-baserte journalsystemer blant annet i relasjon til personregisterloven og gjeldende konsesjonsbestemmelser får bred omtale.

Stort sett er framstillingen grei og klargjørende. Boka er forsynt med fyldig stikkordregister. De som er glad i tannpirkere vil registrere at boka inneholder litt for mange trykkfeil. Jeg tror faktisk svært mange vil ha nytte av å ha denne boka tilgjengelig når spørsmålene knyttet til taushetsplikten dukker opp, for det gjør de.

Forfatteren skrev i fjor en annen bok om helsejuss:
Helsepersonells juridiske ansvar.

ad Notam Gyldendal 1995. Denne har nylig vært anmeldt i «Sykepleien» (nr. 2 1996).


Previous Page See File Next Page

 Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no