Utposten Nr 6 1996

Previous Page See Page Next Page

Ny lærebok i allmennmedisin underveis

I allmennmedisinsk miljø har det fra midten av 80-årene blitt etterlyst en studentlærebok i allmennmedisin. Selv om det i mange år er blitt utarbeidet norskspråklig faglitteratur rettet mot allmennpraktikerne, har behovet økt for en samlende lærebok som et minste felles multiplum for faget.

Lærebokplanene utviklet seg i første omgang til utgivelsen av «Allmennmedisin – fag og praksis», utgitt på Gyldendal i 1991. Boka dekker imidlertid ikke den kliniske og praktiske delen av faget, og spørsmålet om videreføring ble tatt opp på møter mellom de allmennmedisinske instituttene. Våren 1994 la en arbeidsgruppe fram et forslag der det bl.a. var utarbeidet et konsept for bokas innhold, og det ble etablert en redaksjonskomité med medlemmer fra alle de allmennmedisinske instituttene. Redaktør er professor Steinar Hunskår, Bergen, og redaksjonskomitéen består ellers av professor Knut Holtedahl, Tromsø, professor Terje Johannessen, Trondheim, førsteamanuensis Olav Rutle, Oslo og allmennpraktikerne Irene Hetlevik, Trondheim og Marit Hafting, Voss. Fondet til fremme av allmennmedisinen i Sør-Trøndelag (Nidaroskongressen) har gitt nødvendig økonomisk støtte til at bokprosjektet kunne settes i gang.

I de akademiske miljøene synes behovet for en lærebok i klinisk allmennmedisin stort. I grunnutdanningen gis den grunnleggende undervisning i allmennmedisin som klinisk fag. Alle instituttene vil få større undervisningsrammer de kommende årene, ved flere av fakultetene har allmennmedisin fått status som klinisk hovedfag på linje med indremedisin og kirurgi. I tillegg har problembasert læring og symptombasert undervisning fått stadig større omfang. Dette har også økt behovet for lærebokstoff som eksemplifiserer og danner pensum for faget.

I grunnutdanningen gir vi alle leger nødvendige grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i allmennmedisin før turnustjenesten, men faget skal også være en appetittvekker for studentene med tanke på en framtid som allmennpraktikere. Vi ønsker motiverte og godt kvalifiserte allmennpraktikere for arbeid i primærhelsetjenesten, og en lærebok er et svært nyttig redskap i dette arbeidet.

Lærebok i klinisk allmennmedisin skal være en studentlærebok som kan gi allmennmedisin et klinisk innhold og gi studentene en innføring i faget. Viktige stikkord er derfor: symptomorientering, relevante sykdommer og tilstander, allmennmedisinske arbeidsmetoder, kontinuitet, samarbeid og terapeutiske prinsipper.

Selv om studentlærebøker ofte er nyttige også for erfarne leger, vil en studentlærebok måtte skille seg fra bøker for praktiserende leger. For det første skal en lærebok være omfattende og dekke størstedelen av faget, ikke bare omtale én dimensjon eller ett organsystem. Plassen for hvert emne blir derfor ganske begrenset. For det andre er «nivået» og problemstillingene ulike. Den praktiserende legen har en annen erfaring og et annet informasjonsbehov enn studenten, som skal få en første innføring i og en forståelse for det genuine innholdet i faget allmennmedisin. For det tredje må teksten ta utgangspunkt i presentasjonssymptomer og kliniske problemstillinger, og dermed vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utøves i praksis når det gjelder utredning og behandling.

Lærebok i klinisk allmennmedisin blir skrevet av en rekke kapittelforfattere, de fleste med basis i norsk allmennmedisin. For mange kapitlers vedkommende blir det et nybrottsarbeid som skal gjøres, og redaksjonens arbeid innebærer blant annet å sikre et homogent og relevant innhold. Arbeidet med boka er nå inne i en aktiv skrivefase, og redaksjonen regner med at utgivelsen på Ad Notam Gyldendal forlag vil bli som planlagt i løpet av 2. halvår 1997.

Steinar Hunsgård
Seksjon for allmennmedisin
Ulriksdal 8c, 5009 Bergen


Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 04.11.96
John.Leer@isf.uib.no