Utposten Nr 7/8 1996

Previous Page See Page Next Page

Utpostens prisutdelinger 1996

Prisutdelingen skjedde under festmiddagen på Primærmedisinsk Uke onsdag 13. november. Nedenfor gjengis redaktør Helge Worrens tale ved prisutdelingen:

Kjære kolleger, medarbeidere og andre venner!

UTPOSTEN skal sin vane tro dele ut en tekstpris og en illustrasjonspris. Vi utlyser ingen egen konkurranse i forbindelse med dette, men alle bidrag f.o.m. nr. 5/1995 og t.o.m. nr. 4 i inneværende år er med i vurderingen. Strengt tatt kunne alle bidrag fortjene en pris – ikke minst tatt i betraktning av at alle bidrag er gjort i dugnadsånd uten godtgjørelse. Prisene består ikke av penger, men av en nydelig illustrasjon spesielt tilegnet prisvinneren av UTPOSTENs «hoffillustratrør», Ragnhild Gjerstad, som sannelig er verd en pris i seg selv. Juryen – dvs. vi i redaksjonen i UTPOSTEN – har også i år kommet frem til en prisvinner i hver kategori. Det er ikke minst hyggelig å dele ut prisen i år – i vår 25. årgang. UTPOSTEN har vist seg å ha livets rett, noe ikke minst bidragene fra våre prisvinnere viser. Det var slett ingen selvfølge for 25 år siden å ønske UTPOSTEN velkommen i det gode selskap. Vi er svært glade for at såvel Den norske lægeforening og Tidsskrift for Den norske lægeforening ved 25-års jubilèet uttrykker tilfredshet med vår tilstedeværelse i det primærmedisinske landskap.

Tekstprisen

Vi tar tekstprisen først. Juryen skriver i sin begrunnelse bl.a. dette:

«Artikkelen omhandler eit av dei mest sentrale, men samstundes vanskelegaste tema i allmennpraksis. Forfatteren viser korleis sans for den psykososiale anamnesen og klinisk teft er vel så presise verktøy som organamnese, undersøkingar Vidare viser forfatteren at dette går begge vegar – ikkje berre frå organ til livsproblem men òg frå tilsynelatande bagateller til mistanke om alvorleg sjukdom. Det dreier seg om à priori risiko før testing som både skal styra allmennpraktikaren til grundig testing, eller bort frå testing. Begge deler er rett kvar til si tid, leia av det anamnestiske heilskapsinntrykket. Forfatteren skriv godt, illustrerande og enkelt. om dette gjennom to sykehistorier som alle kjenna seg att i. Innleiingsvis stadfester forfatteren det vanlege inntrykket av at vi blir overleste med problem på ein slik måte at vi meir kjenner oss som sosialarbeidarar enn som medisinarer. Deretter kjem trøysta og poenget gjennom sjukehistoriane. Dei syner at det er god medisin å gå utover organanamnesen. Det er nemleg eit brukande middel til å stilla ein presis medisinsk diagnose meir enn eit grunnlag for handlingstiltak som ikkje er medisinske.«

Tekstprisen går i år til en som også har vunnet prisen tidligere, sist i 1993. Prisartikkelen sto i UTPOSTEN nr. 3/1996 og het «To med brystsmerter – et par psykososiale kasuistikker». Og prisvinneren heter Pål Gulbrandsen – gratulerer!

Illustrasjonsprisen

Vi blir ofte minnet om rikdommen som ligger i gode illustrasjoner for å fortelle eller fremheve viktige poeng og nyanser. Derfor er illustrasjonsprisen opprettet.

Juryen skriver i sin begrunnelse for årets pris:

«Med vare farvekontraster, med motiver av skjønnhet, stillhet og skjørhet forteller illustrasjonene i et eget språk noe sentralt ved temaet. Gjennom bruk av nettop snø, den hvite, rene snø – maner illustrasjonene frem dimensjoner av muligheter og håp ved et ellers mørkt og bastant tema. Slik støtter fotografiene godt opp om forfatterens tekst – bildene er godt integrert i teksten selv om de taler sitt eget språk.»

I dette tilfelle er faktisk forfatter og fotograf en og samme person. Fotografen er godt kjent i det allmennmedisinske miljø og har også tidligere utført verdifulle bidrag til UTPOSTEN. Artikkelen som fotografen har laget foto-illustrasjoner til sto i UTPOSTEN nr. 4/1996 og het «Plutselig død – hva gjør vi for de pårørende og oss selv?». Det er meg en ekstra stor glede å kalle frem årets illustrasjonsprisvinner – Sten Erik Hessling. Gratulerer!

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 28.12.96
John.Leer@isf.uib.no