Utposten Nr 7/8 1996

Previous Page See Page Next Page

På helsesøstergruppas seminar i Østfold 20. september 1996, har følgende resolusjon vedrørende den foreslåtte «Fastlegeordningen» blitt vedtatt:

For at «fastlegeordningen» ved en evt. innføring i Norge skal bli en ordning som tjener det helsefremmende og forebyggende arbeidet, må nedenstående kriterier i den endelige versjonen av ordningen bli oppfylt.

Innføringen av «fastlegeordning» i Norge må bidra til å styrke det forebyggende helsearbeid gjennom å:

1. Med WHOs mål – «Helse for alle år 2000» som bakgrunn, sikre kvaliet og utbygging av det helsefremmende og primærforebyggende arbeidet innen kommunene.

2. Sikre at tilbudet i norske helsestasjoner og i skolehelsetjenesten skal omfatte alle familier – ikke bare familier med spesielle behov.

3. Beholde og videreutvikle den norske helsestasjons- og skolehelsetjenestemodellen i alle kommuner.

4. Beholde dagens ordning med faste helsestasjons- og skoleleger.

5. Forhindre en «privatisering» av tjenesten innen den forebyggende helsetjenesten på helsestasjon og i skole.

6. Sikre legedekningen også i små- og utkantkommuner.

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 27.12.96
John.Leer@isf.uib.no