Utposten Nr 1 1997

Previous Page See Page Next Page

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Svar fra Statens helsetilsyn på innlegg fra Ola Berglund Utposten 1996, 25 (5), s 208

Statens helsetilsyn har iverksatt prosjektet «Videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten» på bakgrunn at bl.a. debatten omkring verdien av å gjennomføre screeningsundersøkelser, fastlegeforsøket, variasjoner i tjenestetilbudet, vakanser i helsesøster- og legestillinger, St.meld. 37 (1992-93) med nasjonale satsingsområder, styrking av barnevernet. Det har i tillegg vært uttalt et sterkt ønske fra helsesøstre og leger innen tjenesten om at sentrale helsemyndigheter skal utgi nye retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I løpet av prosjektperioden skal tre arbeidsgrupper utarbeide grunnmateriell for veiledningsmateriell og nytt helsekort for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I veiledningsmateriellet vil det blir fokusert på innhold og metoder for medisinsk screening, helseundersøkelser, vaksinasjoner, helsefremmende og forebyggende arbeid. Andre områder som også er viktige deler i veiledningsmateriellet er administrasjon og ledelse, planlegging, internkontrollsystem og kvalitetsforbedring.

Ved opprettelse av arbeidsgruppene har det vært mange hensyn å ta. Det har blitt nøye gjennomdrøftet hvilke yrkegrupper som ville være relevante. Vi har valgt å ta utgangspunkt i det kjernepersonellet som idag utgjør det store flertallet i virksomheten samt komplettert med yrkesgrupper som vi mener vil være viktig for å kunne dekke et så omfattende fagområde. Av totalt 30 fagpersoner innen 7 forskjellige yrkeskategorier har 12 av deltakerne helsesøsterutdanning. Det er den største faggruppen i prosjektet. Prosjektet har ikke som mål å omtale forholdet mellom de forskjellige profesjonsgruppene. I forskrift for sykepleietjenesten i kommunene står det at helsesøstre skal ansettes for å dekke behovet for de spesielle sykepleiefunksjoner i forbindelse med forebyggende helsearbeid. I § 3 i forskrift om helsestasjonsvirksomhet som omhandler personell/ansvar sies det at helsestasjonsvirksomheten i første rekke omfatter tjenester fra helsesøster og lege. Av andre personellgrupper nevnes jordmor, fysioterapeut, tannlege, sosionom og psykolog. Det er det gjeldende regelverket som blir lagt til grunn for prosjektet. Den bebudete Stortingsmelding om den lokale legetjenesten bør kunne forventes å gi viktige avklaringer for den framtidige helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Prosjektet vil heller ikke gi noen føringer om hvordan kommunene skal organisere sitt tjenestetilbud. Kommunene står fritt til å organisere tjenesten utifra befolkningens behov og lokale forhold.

Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet er ikke eksplisitt omnevnt i prosjektbeskrivelsen men hører naturlig inn under ansvarsområdet for arbeidsgruppen som utreder medisinsk screening og helseundersøkelser. Vaksinasjon av barn og unge blir ivaretatt på en svært tilfredsstillende måte idag, og det skulle derfor ikke være behov for å overføre dette arbeidet til andre deltjenester eller yrkesgrupper.

Resultatet fra arbeidsgruppene vil bli sammenstilt og sendt ut på høring til berørte fagmiljøer, interesseorganisasjoner og offentlige instanser.

Ragnar Solbraa Bay

Lena Engfeldt

Statens helsetilsyn, Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo

 

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 05.03.97
John.Leer@isf.uib.no