Utposten nr 4 1997

Previous PageSee PageNext Page

Støtte og lære i norske kommuner

Støtte og lære. Kurs for hjelpere i møte med mennesker med psykisk lidelse.

Norsk Fjernundervisning/Kommuneforlaget 1996

Pris: kr. 600,– for hele pakken

Anmeldt av Halvard Bø, Kommunelegekontoret 8370 Leknes

Jeg husker samarbeidsmøtene på midten av 80-tallet mellom kommune-helsetjenesten og den nyopprettede lokale psykiatriske poliklinikken. Det psykiatriske sykehuset i fylket var midt inne i en omstrukturering og sengetallet var i tilnærmet fritt fall. Selv ikke de tyngre psykiatriske pasientene kunne forventes å få noe langvarig eller omfattende tilbud ved sykehuset. I denne situasjonen ble kravet om at kommunen måtte ta større ansvar raskt et omkved på samarbeidsmøtene. Et krav vi ikke klarte å møte. Resultatet var vedvarende og tung – dog ikke helt rettferdig – kritikk av kommunens helsetjeneste og hjelpeapparat.

Jeg skal ikke benekte at det forelå en viss kommunal ansvarsvegring, en motvilje mot å påta oss oppgaver som vi på mange måter oppfattet som nye og ukjente. Ei heller at økonomiske argumenter var en del av dette. Men like viktig var etter min mening mangelen på kompetanse – vi visste rett og slett ikke hva vi skulle gjøre. Det dreide seg med andre ord ikke bare om vond vilje, men like mye om manglende evne.

Siden den gang har det skjedd en gradvis kompetanseheving på psykiatrifeltet i kommunen. Sykepleiere og hjelpepleiere har tatt videreutdanning. Tilgangen på vernepleiere og ergoterapeuter er bedret. Poliklinikken har holdt seminarer og kurs og drevet veiledning av kommunalt hjelpepersonell. I tillegg kommer en etter hvert ikke ubetydelig erfarings-kompetanse. Vi er således kompetansemessig i ferd med å komme ajour med oppgavene.

En gruppe som nok i mange sammenhenger har falt utenfor denne utviklingen, er imidlertid hjelpere som ikke har formell utdanning så som hjemmehjelpere, støttekontakter og avlastere. Nå har Norsk Fjernundervisning etter initiativ fra Statens Helsetilsyn utviklet et undervisnings-opplegg rettet spesielt mot denne gruppen. Opplegget med tittelen «Støtte og lære» er ikke et kurs i diagnostisk arbeid eller behandling, men tar for seg hva som skjer i møtet mellom hjelper og bruker med særlig vekt på hva som skjer når hjelperen kommer hjem til brukeren. Målet er å øke hjelperens trygghet og evne til refleksjon sammen med kolleger ut fra tanken om at en trygg hjelper er en god hjelper.

Undervisningsopplegget som ble sendt alle landets kommuner i januar i år, består av en lærebok, to videokasetter, et kurslederhefte og ti studiehefter. Det legges opp til 7 samlinger rundt temaer som «Å jobbe i andres hjem», «Forholdet til pårørende», «Hjelper og terapeut» og «På sporet av egen kunnskap». Til hver samling hører utvalgte avsnitt fra læreboka, samt et videoprogram som varer i ca. 25 minutter og består av en trigger, en reportasjedel og en refleksjonsdel.

Som helhet synes jeg undervisningsopplegget er godt, til dels meget godt. Temaene som tas opp er sentrale, og læreboka, videoprogrammene og spørsmålene i studieheftet belyser temaene fra forskjellige innfallsvinkler og gir et godt utgangspunkt for samtale og diskusjon rundt egne erfaringer og tanker. Læreboka på snaue 100 sider omfatter relativt mye stoff og vil nok for noen falle vanskelig. Videoprogrammene er varierte og gode. De gir i tillegg til generell kunnskap om temaene, også innblikk i en rekke spesielle prosjekter som viser hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser kan organiseres på ulike måter.

Målgruppen er som nevnt over, hjelpere uten formell utdanning, men opplegget vil utvilsomt kunne være til nytte også for andre som arbeider med mennesker med psykiske lidelser. Sannsynligvis vil utbyttet bli best om gruppen av deltagere settes sammen av hjelpere med ulik yrkesutdanning og erfaring. Dette vil gi deltakerne en videre horisont, fremme forståelsen for de andre yrkesgruppenes arbeid og dermed være med på å utvikle samarbeidsrelasjonene i kommunen. Det siste er ikke minst viktig når det det gjelder nettopp den gruppen pasienter det her er snakk om.

Kommunene har i dag en lovfestet plikt til å medvirke til undervisning og opplæring av eget helse- og sosialpersonell. «Støtte og lære» er i så måte en håndsrekning til kommunene. Når det gjelder den praktiske gjennomføringen av undervisningsopplegget, synes det naturlig at denne legges til psykiatrisk sykepleier i de kommunene som har en slik stilling. Dette er imidlertid ingen forutsetning og også andre med erfaring fra og interesse for feltet – inklusive kommunelegene – bør kunne gå inn i en slik oppgave.

Statens helsetilsyn framhever undervisningsopplegget som ett av mange virkemidler for å bedre tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Jeg har tro for at det kan bidra til å heve kompetansen og tryggheten hos hjelperne som går igjennom opplegget – og dermed også kvaliteten på kommunenes tilbud på dette feltet. Derfor: finn det fram og ta det i bruk!n

Previous PageSee PageNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 25. juni 1997

John Leer