Previous PageSee PageNext Page Utposten Nr 5 1997

Etterutdanning – for medarbeideren?

Tekst: Margareth Pettersen petterse.jpg (2472 bytes)

Forbundsleder Norsk Helsesekretærforbund. Legesekretærutdannet. Praksis fra legesenter og som kontorleder/ kontorfagleder ved Regionsykehuset i Tromsø.

Best mulig ivaretakelse av pasienten forutsetter også best mulig fagkompetanse hos det personell pasienten henvender seg til.

Økende privatisering av legetjenester medfører at stadig større antall leger får arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere. Et av Norsk Helsesekretærforbunds (NHSFs) prioriterte områder er å tilrettelegge etterutdanning for sine medlemmer. Behovet for etterutdanning av helsesekretæren har lenge vært synlig innad i egen yrkesgruppe, spørsmålet er – har den vært synlig for arbeidsgiveren?

Personlige egenskaper og en god fagutdanning er viktig når legen som arbeidsgiver skal ansette sin medarbeider. Men hvor mange arbeidsgivere har innsett at medarbeideren også trenger oppdatering og faglig påfyll av sin fagkompetanse? Jo, det er mange, svært mange leger som er arbeidsgivere og som har sett nødvendigheten av dette, men, – ikke alle:

Det er ikke alle arbeidsgivere som er like positive til etterutdanning av sine medarbeidere.

NHSF får tilbakemeldinger fra medarbeidere over hele landet som hevder at manglende velvilje hos legene har ført til at etterutdanning er uaktuelt. Faglige spørsmål eller temaer som bringes opp av medarbeideren er uinteressant for legen, og det er ikke avsatt tid til faglig informasjon. Likeså er det liten velvilje til å bevilge midler, selv om etterutdanningen foregår i fritiden.

NHSF har vanskelig for å tro at legen som arbeidsgiver ikke forstår viktigheten av å ha faglig oppdaterte medarbeidere, og når sant skal sies så er det heller ikke majoriteten av legene som det snakkes om her. Vi tror at manglende informasjon om de ulike etterutdanningstilbud er årsaken til at endel medarbeidere ikke får anledning til å delta, og vi skal her gi en kort omtale om de forskjellige tilbud.

Etterutdanning for medarbeidere i allmennpraksis

Etterutdanningen er resultat av et samarbeid mellom NOBI (Norsk Bioingeniørforbund), NHS (Norsk Helse- og Sosialforbund), Aplf (Almenpraktiserende lægers forening) og NHSF (Norsk Helsesekretærforbund). Den foregår i veiledningsgrupper og er lagt opp etter samme mal som Aplf har for sine medlemmer. Utarbeidelsen av etterutdanningen ble ledet av spes. i allmennmed.Johnny Mjell, Aplf.

Pensum for etterutdanningen er håndboken «Allmennpraksis i utvikling», og består av en teoretisk og en praktisk del. Etterutdanningen foregår i veiledningsgrupper og har en tidsramme på 120 kurstimer fordelt over 2 år.

Fornøyde deltakere og positive arbeidsgivere

Siden oppstart i 1994 har omkring 600 medarbeidere gjennomført etterutdanningen, og mange av deltakerne er blitt anbefalt av arbeidsgiver å delta. Tilbakemeldinger viser at både medarbeiderne og deres arbeidsgivere er fornøyd med resultatet av det faglige påfyll. Enkelte arbeidsgivere har vært så fornøyd at de i tillegg til å ha betalt kursavgiften også har gitt lønnskompensasjon for gjennomført etterutdanning.

Informasjonsbrosjyre

Det utarbeides nå en egen informasjonsbrosjyre om etterutdanningen. Brosjyren skal snart distribueres, og vi håper flest mulig tar seg tid å se gjennom den og innhente ytterligere informasjon hvis det er ønskelig.

Etterutdanning for medarbeidere i medisinsk kontortjeneste i sykehus

Denne etterutdanninanningen er ny, og laget etter samme modell som etterutdanning i primærhelsetjenesten, men er tilpasset sykehus. NHSF står for utarbeidelsen av pensum, med økonomisk støtte fra KFO og faglig støtte fra overlege Jan Fr. Pape.

Januar-97 ble det utdannet veiledere fra 13 forskjellige sykehus i landet. Veilederne skal danne grupper våren-/høsten-97, og etterutdanningen på tilsammen 120 kurstimer skal vare i 2 år.

Etterutdanningen skal være en fordypning og videreføring av de kontorfaglige arbeidsoppgaver i sykehus.

Lederutdanning for helsepersonell

NHSF har inngått avtale med BI om å anbefale BIs «Lederopplæring for helsepersonell» for våre medlemmer. Til gjengjeld har vi fått løfte om redusert kursavgift for medlemmer i NHSF. BI har lagt opp til en fleksibel studieform som gjennomføres som et deltidsstudium over tre semestre.

Innhold

Studiet gir 10 vekttall og er fordelt over følgende temaer:

– Situasjonsbestemt ledelse
– Helseadministrasjon
– Personalledelse
– Økonomistyring
– Prosjektarbeid

Avlaste legen med administrative oppgaver

NHSF anbefaler legen som arbeidsgiver å vurdere om dette studiet er interessant å tilby en eller flere av sine medarbeidere. Spesielt ved store lege-/helsesentere kan den kompetanse som tilegnes gjennom dette studiet komme til nytte. Medarbeideren kan avlaste legen med administrative oppgaver slik at legen får bedre tid til pasienten. Temaene som omhandles er relevant i forhold til mange av de oppgaver det forventes at medisinsk kontorfaglig personell skal beherske i dagens helsevesen.

Annen etterutdanning

I tillegg arranger NHSF sentralt et stort årlig seminar med faglig program for helsesekretærer i sykehus, primærhelsetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Dessuten arrangerer NHSFs lokalavdelinger også årlige kurs og temakvelder med ulike emner. Kurs og etterutdanning blir annonsert i tidsskriftet «Helsesekretæren».

Hvorfor etterutdanning?

Helsevesenet er i stadig endring. Endringene stiller som oftest større krav til fagkompetanse og til tverrfaglig samarbeid, og det er nødvendig med en løpende faglig utvikling. Viktigst av alt er at pasienten skal gis tilbud om best mulig faglig ivaretakelse, derfor er etterutdanning et behov for alle som jobber i helsevesenet, – også for medarbeideren!

Margareth Pettersen Norsk Helsesekretærforbund Pb. 775 9001 Tromsø

 

Previous PageSee PageNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 5. oktober 1997

John Leer