Utposten Nr 7 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Jeg tror at nok tid... er med på å gi tjenesten kvalitet

Jordmor Tone Breines Simonsen intervjuet av Helge Worren

Tone Breines Simonsen deler sin arbeidstid mellom fødeavdelingen på Sentralsykehuset i Akershus og som jordmor i kommunehelsetjenesten i Nittedal kommune. Hun har tidligere praksis bl.a. fra Harstad, hvor hun i regi av helsestasjonen deltok i prosjektet Handlingsplan for redusert
spebarnsdødelighet.

jordmor.jpg (5250 bytes)

Hvordan opplever du det å dele tiden din som jordmor mellom en stor fødeavdeling og i kommunehelsetjenesten?
Det er faglig sett både positivt og berikende. Arbeidsmessig kan det imidlertid til tider være vanskelig å få tilpasset tidskabalen, ikke minst i forhold til sykehusets turnus. Det er dessuten ikke lett å holde seg ajour med informasjon på begge arbeidssteder. Selv om vi jordmødre helst ser at det etterhvert opprettes hele stillinger som jordmødre i kommunehelsetjenesten, er denne kombinasjonen p.t. for meg en fin løsning.

Det har ofte vært strid mellom leger og jordmødre når det gjelder svangerskapsomsorgen? Hva tror du det skyldes?
Selv om jeg selv syns jeg har det bra i Nittedal, tror jeg dessverre mange leger ikke vet nok om vår kompetanse som jordmødre. Dette kan føre til at vi ikke blir betrodd oppgaver vi er skodd for og i noen tilfeller direkte motarbeidet.

Hva er det jordmor kan mer om enn legene?
Vi kan mye mer enn legene om fødeavdelingen, fødselen og barseltida. Du kommer ikke forbi at det er dette tidspunkt de gravide ser frem til med spenning, forventning og noen ganger gru. Jordmødre er med sin sykepleiefaglige utdannelse og praksis i bunnen mer opptatt av omsorg og omsorgsbegrepet enn legene. Ikke minst vet jeg at vi jordmødre setter av og har mer tid til de gravide enn de aller fleste leger har. Selv setter jeg av minst 1/2 time pr. svangerskapskontroll og bruker mer tid hvis det er nødvendig. I de fleste tilfelle oppmuntrer jeg til at også fedre kommer, noe som kan kreve ytterligere tid. Jeg tror at nok tid ikke bare dreier seg om kvantitet, men også er med på å gi tjenesten kvalitet.

Kan endel av skjæringene mellom leger og jordmødre skyldes at man har ulike synspunkter på jordmors kompetanse?
En sak har selvsagt minst 2 sider, men jeg har vanskelig for å se at dette først og fremst dreier seg om ulike synspunkter, selv om jeg ikke skal se helt bort fra det i noen tilfeller. Jeg er dessverre bekymret for at problemet først og fremst ligger i endel legers uvitenhet om vår kompetanse. Jeg kan heller ikke se bort fra at mange leger tenker økonomi.

Trenger jordmødrene egentlig legene i svangerskapsomsorgen?
Jeg har selv mange positive erfaringer med leger og mener avgjort at legene bør ha en klar tilknytning til svangerskapsomsorgen. Legene har en mer omfattende og grundig utdannelse når det gjelder sykdom. Jordmor er ofte en nøkkelperson i forhold til å oppdage komplikasjoner i svangerskapet. Legene er selvsagt uunnværlige i den videre utredning og behandling. Jordmødres fokus er først og fremst det normale svangerskap. For meg er det eneste naturlige at jordmødre og leger samarbeider om svangerskapsomsorgen.

Hva var noen av de viktigste
erfaringer du gjorde i forbindelse med din deltakelse i prosjektet Handlingsplan for redusert spebarnsdødelighet fra den tid du var
i Harstad?

Jeg opplevde spesielt det positive i samarbeidet mellom helsestasjon, hvor jeg var lokalisert, og helsesenteret. Samlokalisasjonen her gjorde arbeidet og samarbeidet mye lettere.

Hvilke andre oppgaver enn svangerskapsomsorg ser du for jordmor i

jordill.gif (5770 bytes)
kommunehelsetjenesten?

Fødselsforberedende kurs, helsestasjon for ungdom og prevensjonsveiledningskurs er noen stikkord for aktiviteter jordmor kan involveres i. Dessuten hjemmebesøk ikke minst til de som reiser tidlig hjem fra klinikken. Mange steder er dette også tilfelle. I mange kommuner vil imidlertid avsatt arbeidstid til jordmor mer enn fylles med de ordinære svangerskapskontrollene.
Har du noen drømmer for den kommunale jordmortjeneste videre?
Jeg har selvsagt et ønske om at jordmorstillingene i kommunene skal dimensjoneres tilstrekkelig til at såvel svangerskapskontroller som andre jordmoraktiviteter kan tas hånd om i tilfredstillende grad. Jeg syns samarbeid er viktig, ikke minst med legene. Jeg kan derfor tenke meg hyppigere og strukturerte samarbeidsmøter, av og til om temaer, f.eks. på legeråd, og også ved behov om enkeltgravide. Jeg vil dessuten mene at det er en lang rekke tverrfaglige sammenhenger hvor det kan være naturlig og nødvendig å trekke inn en jordmors kompetanse.o

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 14. desember 1997
John Leer