Utposten Nr 8 1997  FORSIDEN (bilde 50k)

http://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Hva sa vi da - og hva sier vi nå?

En redaksjonsperiode er over

En redaksjonsperiode er snart over. Fra 1. januar 1998 overtar en ny redaksjon for en ny 5-årsperiode. UTPOSTEN har passert sitt sølvjubileum (25 år). Allikevel er det slik at UTPOSTEN på sett og vis fødes påny hvert 5. år. Og slik bør det være. Det har gitt grunnlag for fornyelse og tilpasning til en virkelighet som forandrer seg - også for norsk allmennmedisin og samfunnsmedisin.


Hva sa vi da?

Vår redaksjon så sitt første nummer i nr. 1/1993. Lederen hadde tittelen «Ny etappe - og velkommen med på ferden!». Vi markerte allerede i vår leder at UTPOSTEN fortsatt skulle være forankret i den primærmedisinske grasrota. Forankringen skulle være 4 pillarer:

- den allmennmedisinske kliniske hverdag
- praktisk samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene
- teoretiske og ideologiske spørsmål knyttet til allmennmedisin
- teoretiske og ideologiske spørsmål knyttet til samfunnsmedisin.

Erfaringsformidling skulle fortsatt være bladets spesielle varemerke og imperativ, noe som også ga seg uttrykk i vårt jubileumsseminar i fjor. Vi ønsket kort og godt at UTPOSTEN skulle være en møteplass for refleksjon, kommunikasjon og oppmuntring.

Hvordan har det gått?
Egentlig bør vel først og fremst den enkelte leser svare på dette spørsmål. Skussmål til oss selv bør vi stort sett avstå fra. Vi gjør oss allikevel noen tanker om UTPOSTEN i disse 5 årene.

- «Mitt hjerte alltid banker..» Om hjertebank i en hverdagspraksis
- «Den store skjelven». Om diagnostikk og behandling av parkinsonisme
- «Når det regner på presten og drypper på klokkeren» Om inkontinens på allmennlegekontoret.
- «Og det skjedde i de dager...» Om allmennlegens svangerskapsomsorg
- «Pust rolig ut». Hva gjør vi med dårlig ånde?
- m.fl.

Vi tror det er noe sentralt i den gamle oppfordringen om «skriv ditt fag!». Det er livgivende for faget. Faget er tilsynelatende ved god helse, men vil kunne bli truet hvis vi ikke i sterkere grad formidler det - også skriftlig. Vi kan bare undres over den høye og trolig prestasjonspregede terskel som hemmer flere allmennmedisinere fra å skrive sitt fag. Ikke minst i Norge, som pryder seg med å ha en av verdens beste allmennlegetjenester.

Vi ønsker god tur videre!
Blir så ord om den manglende skriveiver fra allmennmedisinere om sin egen hverdag vårt siste redaktørord? Neppe. Det er imidlertid en oppfordring og utfordring vi håper den nye redaksjonen og UTPOSTENs mange faste lesere vil gripe fatt i.

I dette nummer av UTPOSTEN har mange av de nåværende redaktører sin egen artikkel med selvvalgt tema. Foruten disse siste ord, ønsker vi som felles redaksjon

- våre lesere en takk for ferden sammen med oss, og
- den nye redaksjonen god seilas videre!


BAKSIDEN (bilde 50 k)

http://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 16.. desember 1997
John Leer