forsides.jpg (1548 bytes) bok.jpg (2707 bytes)Anmeldelser
Magne Nylenna (red.):  Å drive praksis – Universitetsforlaget 1991

Tom Haraldsen (red.):  HÅNDBOK – Etablering og drift av egen praksis 1998
Bestilles hos: Norsk psykologforening – Telf.: 23 10 31 30

Kjell Nordby:Kvalitetshåndbok for legekontorer i allmennpraksis
Den norsk lægeforening, 1995       Kan bestilles på telf.: 23 10 90 00

Norsk allmennmedisins HVEM, HVA, HVORDAN – APLF, 1998
Fåes ved forespørsel til Den Norsk Lægeforening

  

Noen kan nok mene det er fantasiløst å lese oppskriftsbøker når man skal etablere og drive et legekontor, men for mange av oss kan dette så absolutt være gode hjelpemidler. Det gjelder bare å finne de rette oppskriftbøkene. Jeg vil derfor presentere de fire mest aktuelle bøkene som er på markedet idag.

Jeg velger å lage en fellesomtale av disse bøkene fordi de utfyller hverandre og således med fordel kan brukes alle fire.

 

Å drive praksis
har mest preg av oppskriftsbok og dekker nesten alle sider av temaet. Alderen tynger noe, men bør absolutt ikke medføre at boka blir pensjonert. Den er så oversiktlig og dekker mange sider av praksisdrift vanlige leger ikke har tilstrekkelige kunnskaper om. Hva arbeidsgiveransvaret og håndtering av ansatte innbærer er glimrende omtalt. Alle småting man må huske på å kjøpe inn til nyetablert kontor er også listet opp slik at man ved å følge den er noenlunde sikker på at man får driften av kontoret på skinner raskt og effektivt.

Internkontroll og forhold rundt dette er ikke omtalt da boka er eldre enn denne loven, endel sider vedrørende økonomi er noe foreldet selv om grunnprinsippene holder mål fremdeles.

Boka er svært oversiktlig og lettlest og inspirerer til å bruke energi på praktiske forhold i praksisen, noe mange leger trenger da det synes å råde en myte om at god kontordrift er noe som kommer rekende på ei fjøl og så går av seg selv uten at noen behøver å bruke tid og krefter på det.

drivepraksis.gif (19609 bytes) 

HÅNDBOK – etablering og drift av praksis
er en ny bok laget i samarbeide mellom yrkesorganisasjonene til de såkalt frie yrker blant høyt utdannende: arkitekter, leger, tannleger, jurister osv. Det har ikke vært leger med i skrivingen av boka og det betyr etter mitt syn at den ikke på noen måte dekker behovet for leger som ønsker kunnskap om mer enn økonomiske sider av en legepraksis. Det er de økonomiske sider av kontordrift generelt som er hovedtema i boka, og her gir den mer og bedre informasjon enn Nylennas bok. For oss som ikke er veldig engasjert i skatteproblematikk og beslektede temaer er boka tung å lese, jeg fikk mange "aha-opplevelser" ved annengangs gjennomlesing og sitter med følelsen av at det er mye jeg enda ikke har fattet (nå altså på dette fagområdet også...). Konklusjonen for meg ble da at en regnskapsfører er gull verdt, selv om boka ikke legger opp til det.

Boka omtaler ulike driftsformer (AS, ANS OG DA) på en svært grei måte og konkuderer med at fordelene med å drive som AS er marginale. ANS (ansvarlig selskap) og selskap med delt ansvar (DA) blir anbefalt for vanlige legekontorer.

Den omtaler overhodet ikke arbeidsgiverrollen og de forpliktelser det medfører, og spesielle forhold vedrørende legekontorer er heller ikke berørt. Boka kan anbefales som et tillegg til Nylennas bok, og med begge bøkene nærmer man seg en oversikt over hvordan man skal ha en ryddig drift av eget legekontor.

haandbok.gif (24487 bytes) 

Kvalitetshåndbok for legekontorer i allmennpraksis

er et resultat av kvalitetssikringbølgen som red landet på nittitallet. Den har som utgangspunkt metodebok for et legesenter i Molde og bærer preg av at forfatteren har lang erfaring fra et svært oppegående legesenter samt evne til å reflektere over vaner og uvaner man har lagt seg til gjennom årene. Den gir ingen kortfattet oppskrift på internkontrollpermen, men omtaler lovens intensjon på en herlig lettlest, humoristisk og fyldestgjørende måte. Siden hensikten med internkontroll nettopp er å ha oversikt og kontroll ved sin egen praksis vil man i denne boka få mange gode tips og boka fyller på den måten igjen hullene de to andre bøkene etterlater.

 kvalitetshaandbok.gif (20836 bytes)

HVEM, HVA, HVORDAN

har først og fremst som siktemål å presentere faget allemennmedisin for nyutdannete kolleger som vil "lukte" på det, men har også mange gode konkrete tips når kontoret skal utformes. De innleder med en god ideologisk innføring og fortsetter med en kort innføring i hvordan man kan organisere sin egen praksis, både på det praktiske og organisatoriske plan. Her fokuseres det også på at det er legen selv som må passe på at egen arbeidsdag er organisert slik at man holder ut i praksisen over år. Å avgrense ansvarsområdet og arbeidsmengden er en kunst mange leger ikke behersker. I dette heftet blir dette temaet belyst godt og kan være til støtte for dem som føler dette temaet som vanskelig og truende.

Naturlig nok har ingen av bøkene omtalt drift av praksis i fastlegeordningen. Dersom den blir innført, vil jeg anbefale leserne å lese dagsaktuelt stoff, vårens nummere av Utposten bør da stå høyt på prioriteringslista!. Dermed skulle det være mulig å takle overgangen uten for mye besvær, selv for de mindre entusiastiske av oss.

Man kan ikke bruke all verdens tid til å lese om drift av praksis, det gjelder å spare energien til å omsette teori til praksis! Med disse fire bøkene tror jeg det teoretiske grunnlaget er dekket, og når de obligatoriske understrekninger og utropstegn i margen er på plass er tiden inne til å skride til verket: Muligheten for at et av Norges mest veldrevne legekontorer skal bli ditt er ikke lenger en umulighet!

hvem.gif (21028 bytes)

Jannike Reymert.

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 19. april 2000
John Leer