forsidens.jpg (4245 bytes)  

Olav Rutle sitt 2. minnesymposium

 

Eit samhandlingskurs for primer-og spesialistenestene i fødselshjelp og kvinnesjukdommar

Stad og tid: Norsk Bremuseum, 6848 Fjærland, 31. august og 1. september 2000     (kl 1000–1800 og 0830–1700)

Arrangør: Kvinneklinikken, Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, 6800 Førde
og Sogn og Fjordane Legeforening

Kursleiarar: Johan Nyhammer og Jostein Tjugum

Målgruppe: Allmenpraktikarar og gynekologar begge dagar + jordmødre 1. september
Lokale og nasjonale forelesarar (R. Førde, Lægeforeningen, A. Dørum, Radiumhospitalet,
O. E. Iversen, Haukeland )
Eit "sosialt" kurs med festmiddag 31. august og felles naturopplevingar 2. september (fjor, fjell og bre)

 

Godkjenning: Allmenmedisin: 17 timar emnekurs i gynekologi til vidareutdanninga og 17 timar klinisk emnekurs til etterutdanninga.

Fødselshjelp og kvinnesjukdommar:

17 timar valfritt vidare- og etterutdanningskurs.

Påmelding Påmeldingsfrist 18.06.00

og betaling: Påmelding til RMR, Sjøbergvn. 32, 2050 Jessheim

Tlf. 63 97 32 22 Fax 63 97 16 25

E-mail: rmrtove@online.no

 

Kostnader: Kursavgift pr dag kr 450,-

Kaffe/te og lunsj pr dag kr 150,-

Festmiddag for dei som ikkje bur på Mundal Hotel kr 350,-

 

Overnatting: Påmelding snarast og direkte til:

Mundal Hotel,6848 Fjærland. Tlf 57 69 31 01 – Fax 57 69 31 79 – E mail – Enkelt-/dobbeltrom
m/frokost og middag kr 1130,-/kr 1660,-

Bøyum Camping , 6848 Fjærland , Tlf 57 69 32 52 Fax 57 69 29 57

Kr. 490,- pr natt for hytte

 

Tillegg: Hugs påmelding til naturopplevingar laurdag 2. september
Alternativ 1: Fottur Lunde-Fjærland: 8 timars tur over fjell og bre
Familietur for dei som er i bra form, 1400 m høgdeskillnad

Alternativ 2: Besøk Den norske Bokbyen/tur i Fjærlandsområdet

 

Alle dagar høve til å besøke bygdekunst i Olav Rutle sin barndomsheim. 

 

Program 31. august: Emne: Underlivskreft

1000–1010 Opning – velkomen

1015–1050 Gynekologisk kreft – førekomst og prognose, årsak? Kursleiarar Dr Iversen, gynekolog, Haukeland

1055–1120 Korleis og kvifor kjem kvinner med underlivskreft til lege – korleis møter legen desse kvinnene?
Dr Lindqvist, kommunelege, Askvoll

1125–1140 Diagnostikk ved gynekologisk kreft – anamnese og status, labprøvar, ultralyd og røntgen-
undersøkjingar. Dr Tjugum, gynekolog, Førde

1145–1210 Drikke og grønsaker

1215–1235 Behandling ved gynekologisk kreft – korleis og kvar? Dr Iversen

1240–1250 Kontrollar av friske ferdigbehandla kreftpasientar – kvar og korleis møte desse kvinnene?
Dr Tjugum

1255–1310 Hjelp og råd til kreftpasientar og deira familiar, støtte og tilbod til helsepersonal
Kreftsjukepleiar Den norske Kreftforening, Omsorgsenteret i Sogn og Fjordane

1315–1415 Lunsj

1420–1445 Når behandlinga ikkje hjelper – møte med desse kvinnene – korleis gi "totalomsorg"? Dr Lindqvist

1450–1520 Arveleg kvinnekreft – stadfesting, undersøkjingar, kontrollar og eventuell førebyggjande behandling.
Dr Dørum, Radiumhospitalet

1525–1535 Hormonbehandling – kreftrisiko. Dr Iversen

1540–1550 Gruppediskusjonar/kasuistikkar

 

1555–1610 Te og kaffi

1615–1655 Gjennomgang av gruppearbeid
Paneldebatt, pasienthandsaming ved gynekologisk kreft. Lindqvist, Dørum, Iversen, Førde, kreftsjukepleiar

1700–1800 Minneforelesing. Open for publikum. Korleis kvalitetssikre lege – pasientmøte.
Dr Førde, Legeforeningens Forskningsinstitutt

2000 Middag/festsamvær, Mundal Hotel

 

Program 1. september: Emne: Svangerskapsomsorg

0830–0900 Målsetjinga med svangerskapsomsorga. Langeland, kommunejordmor, Askvoll

0905–0930 Praktisk gjennomføring av svangerskapskontrollane. Dr Ytrehus, kommunelege, Førde

0935–1015 Psykososiale og etiske haldningar i svangerskapsomsorga. Dr Førde

1020–1035 Drikke og noko attåt

1040–1115 Allmenn diagnostikk av svangerskapskomplikasjonar/tilvisingsrutinar til spesialisthelsetenesta.
Dr Dissing Sættem, gynekolog, Førde

1120–1210 Gruppearbeid/kasustikkar og framlegging av dette arbeidet

1215–1235 Lover og foreskrifter som regulerar samhandling mellom ulike helsetenestenivå.
Fylkeslegen v/kontorsjef, Digernes

1240–1340 Lunsj

1345–1415 Permisjonstypar og – rettar isamband med svangerskap. Sjukmeldingar – andre "alternativ".
Fylkes-trygdekontoret/Dr Dissing Sættem

1420–1440 Transportfødslar. Råd og vurdering. Jordmor Langeland

1445–1500 Kaffi og te

1505–1600 Paneldebatt. Legene Ytrehus, Langeland

Aktørane i svangerskapsomsorga. Korleis best samhandling/ hindre dobbelarbeid "profesjonsstrid".
Dissing Sættem, Førde

1605–1615 Oppsummering – avslutning. Kursleiinga 

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 29. mail 2000