forsides.jpg (4474 bytes)  

nygiv.gif (35654 bytes)

 

Norsk allmennmedisin er under debatt. Vi trenger møteplasser for å diskutere faget, og vi trenger kontinuitet i diskusjonen. Alle gode krefter i fagmiljøene må delta, målet må være å samle oss om noen kjernepunkter som utgjør en beskrivelse av faget. NSAMs viktigste oppgave i inneværende styreperiode er å skape rom og tid for en tenkedugnad i form av en serie møteplasser og en skrivestafett. Prosessen er forsøkt billedliggjort i figur 1. Sirkelen indikerer at dette ikke er et løp med en begynnelse og en slutt , men en kontinuerlig prosess som går opp i en spiral. Dugnaden tar sikte på å legge regien for et avgrenset tidsrom av denne prosessen. Hver møteplass kan tenkes å gi en eller flere overskrifter å jobbe videre med .Temaet for neste møteplass gir seg ut fra diskusjonen på den forrige, og derfor har vi så langt bare bestemt tema for høstens møteplass. Mellom de konkrete møteplassene har vi skrivestafetten som binder prosessen sammen og påvirker både temavalg og innhold på de neste etappene. Et foreløpig endepunkt er en artikkelsamling.

 

Hva vil vi oppnå?

Faget allmennmedisin trenger en beskrivelse som gir

– faglig identitet / trygghet for allmennlegene

– utgangspunkt for å planlegge og gjennomføre grunn, videre og etterutdanning (hva slags kunnskap og hva slags kompetanse trenges?)

– avgrensning av ansvar overfor andre tjenesteytere

– et bilde av realistiske forventninger overfor pasientene/samfunnet

– et utgangspunkt for å beskytte befolkningen mot ukritisk anvendelse av medisinsk teknologi

Møteplassene:

1. NSAM-seminaret i Svolvær i april 2000 var første etappe. Seminarets tittel var "Fastlege uten grenser- skal det være no mer før vi stenger?"

2. NSAMs høstemøte, Vettre kurs-og konferansesenter i Asker 15.september. Program og mulighet for påmelding følger i neste medlemsbrev fra NSAM medio juni 2000. Det annonseres forøvrig i UTPOSTENs neste nummer, samt i "Tidsskriftet". Tema: rolleforståelse og rolleidentitet.

3. NSAM-seminaret 2001, i Alversund ved Bergen 28.-30. mars. Temaet bestemmes etter referansegruppeseminaret i september d.å.

4. Seminar i samarbeid med Norsk trygdemedisinsk forening våren 2001, "Om den trygdemedisinske sakkyndighetsoppgaven". Tid, sted og program annonseres senere.

Heldagshøring under Nidaroskongressen 2001

5. Nordisk kongress i Trondheim 12.-14 juni 2002

Vi ønsker primært å mobilisere allmennmedisinske kolleger, men også kolleger i andre deler av helsetjenesten, representanter for ulike avdelinger og organisasjonsledd i Legeforeningen, samt beslutningstakere; -byråkrater og politikere.

 

Skrivestafett

Parallellt med denne møteserien ønsker vi å initiere en skrivestafett som følger utviklingen i tenkedugnaden og reflekterer det som skjer på og mellom møteplassene. Avspark gis med denne artikkelen og Harald Kamps bidrag i dette nummer av UTPOSTEN. Vi tenker oss at artiklene skal bygge på hverandre, slik at hvert bidrag kun kan skrives etter det foregående. Vi har utfordret gode noen penner fra ulike deler av landet til å delta i starten av denne (ut)vekslingen, men ser stafetten som en åpen prosess, og håper at mange vil la seg friste til å delta.

 

Artikkelsamling

Vi ønsker å samle de forberedte innleggene fra kurs og seminarer i møteserien i skriftlig form. Sammen med innleggene i skrivestafetten ser vi for oss en artikkelsamling som speiler tenkemåten i faget drøye tyve år etter "Grønnboka"- "Tanker om morgendagens primærhelsetjeneste" som kom i 1978 og som har vært et referansedokument lenge. Premissene for faget er betydelig endret siden den gang, nå trenger vi en ny beskrivelse - "state of the art".

 

Hvor er vi i prosessen nå?

Årets NSAM-seminar utgjorde avsparket for dugnaden. Temaet var allmennmedisinen i en fastlegeordning. Det var relativt åpent hva som skulle komme ut av kurset, og programmet spente over et vidt felt. Legens forhold til egen rolle, på individplan og i samfunnet, var gjennomgangstema. Vi diskuterte også Normaltariffens påvirkning av innholdet i faget slik det faktisk utøves. Samhandling i helsevesenet, i samme linje og mellom linjene, var et tema som grep inn i mange av innleggene og diskusjonene. Avgrensning til samfunnsmedisinske oppgaver, og legens forskjellige oppgaver som konsulent, som koordinator og som forvalter av fellesgodene opptok oss også. Denne artikkel skal ikke påta seg å gi en utfyllende framstilling av kurset og diskusjonene. To hovedtemaer definerte seg imidlertid konkret, og arbeides videre med: (figur 1)

 

1. Sammenheng mellom avlønningssystem
og fagutførelse.

Håkon Ebbing gjorde rede for takstsystemets intensjoner og konsekvenser i forhold til den faglige utførelsen. Diskusjonen som fulgte gjorde følgende klart:

Flertallet av kursdaltekerne stilte spørsmål ved om Normaltariffen fremmer god fagutøvelse. Den favoriserer "prosedyrebehandling" fremfor samtalen, den er delvis komplisert oppbygd, og er vanskelig å finne ut av om man ikke kjenner bakgrunnen for de enkelte takstene. Takstsystemet fremmer en fragmentert allmennmedisin, og satt på spissen fremmes en fagutøvelse som tvinger legen til å tenke på egen lønn i flertallet av de avgjørelser som taes i løpet av en arbeidsdag.

Diskusjonen gjorde det klart for styret at tiden er kommet for at NSAM gir et faglig begrunnet, prinsipielt innspill til Forhandlingsutvalget etterhvert som nettopp Normaltariffen må tilpasses en ny organsisasjonsform for allmennlegetjenesten. Målet må være et avlønningssystem som er helhetlig og tuftet på allmennmedisinsk tankegang og arbeidsmåte. Systemet bør være enkelt å bruke, honorere tidsbruk og oppfølging av den enkelte pasient, også den med mange og sammensatte behov. Takstsystemet bør ikke fremme bruk av medisinsk teknologi uten at teknologien er testet mot allmennmedisinsk tenkemåte og vurdert hva gjelder effekt og bivirkninger, samt ressursmessige konsekvenser. Styret i NSAM arbeider videre med å utrede spørsmålet for å komme med en prinsipiell uttalelse.

 

 

2. Behov for definisjon av allmennmedisinske kjerneområder.

Tiden er moden for å diskutere hvilke oppgaver vi ser som våre viktigste innenfor diagnostikk og behandling, og til å definere mengde og kvalitet. Dette er et stort tema, og krever først og fremst en grunnleggende gjennomgang av allmennlegens ulike roller. Følg med i skrivestafetten, dette emnet belyses nærmere i neste veksling.

 

 

Neste etappe

Roller og rolleforståelse blir også tema for neste møteplass, NSAMs høstmøte.Vi vil beskrive allmennlegens roller i komplementaritet med pasientrollen, og la de to sett av roller speile seg i hverandre. Tittelen på seminaret blir dermed "Pasienten og legen bytter visittkort". Programmet blir annonsert i neste nummer av UTPOSTEN og i NSAMs medlemsbrev i juni. Følg med!

 

Avslutning

Vi trenger diskusjonen. Det er bare vi som utøver faget som til syvende og sist kan definere hva som er allmennmedisinske oppgaver, og hvordan de skal sikres utført på en måte som er god nok. Dugnadsånden som bygget faget har vært fraværende en stund. Tiden er kommet for å mobilisere den påny. Skal resultatet bli godt og troverdig, må vi være mange som bidrar. NSAM ønsker velkommen med på ferden og tror vi er på farbar vei. Det er vårt fag- ny giv!

 

 

Anna Stavdal, Leder av NSAM

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 27. juni 2000
John Leer