forsidexsmall.jpg (1786 bytes)
Nr 6   2000
edbspalten.gif (4819 bytes)

 

Hvordan skal det gå?

Helserelatert IT står i fare for å bli utviklet videre uten påvirkning fra vår fagforening. Dnlf vil ikke ta kostnadene ved å være representert i utvalg og referansegrupper som staten, andre myndigheter eller organisasjoner oppnevner. Staten hevder at Dnlf selv må dekke kostnadene for sine representanter hvis vi vil delta og påvirke utviklingen.
Sentralstyret har vedtatt at Dnlf skal ha en slik praksis.
Dette vedtaket får konkrete utslag for våre framtidige engasjemet og påvirkningsmuligheter knyttet til helserelatert InformasjonsTeknologi.

Hvorfor skriver jeg om dette i Utposten ?
Jeg tror at Utpostens lesere forstår problemet.
Norske primærleger har vært frontkjempere innen helse-edb. Vi har tatt på oss arbeid og kostnader de siste 20 årene for å påvirke og bidra til en fornuftig utvikling og bruk av edb og it i helsevesenet.
Vi har ikke arbeidsgivere som lønner oss når vi må ta fri fra våre legepraksiser.

Vi har et Felles EDB-utvalg oppnevnt av NSAM, Oll og Aplf. Yrkesorganisasjonene dekker reiseutgifter vedrørende Fedbup-arbeidet, men det betales ingen praksiskompensasjon. Dnlf har et Informatikkutvalg som knapt nok eksisterer i navnet.
Dnlf har en spesialrådgiver som bruker noe av sin tid til å skrive foreningens (Dnlf) uttalelser og kommentarer til høringer og nye framlegg – ofte etter fra Fedbup. (f eks http://www.legeforeningen.no/nyheter/fraleg/horinger/epj240800.htm )

Sentralstyret fikk i 1999 utarbeidet en vurdering omkring foreningens IT-engasjement i Helse-Norge: "Informasjonsteknologiens innflytelse på den medisinske hverdag - Forslag til engasjement og koordinering av arbeidet med informasjonsteknologi" – http://www.legeforeningen.no/nyheter/fraleg/it.htm .
Denne rapporten har samlet støv og et ferskt forsøk på å ta opp forslagene i rapporten til realitetsbehandling i Sentralsyret endte med en vissen konklusjon om at Dnlf stiller seg utenfor ved å hevde at det må være staten eller annen myndighet som oppnevner utvalg og ber om representasjon som må dekke de kostnader Dnlf’s representanter måtte ha. I den viktige og nå høyst aktuelle debatten om Helsenett, Elektronisk Pasientjournal, Internett, Telemedisin osv blir dette et meget svakt signal fra vår moderorganisasjon.

Det blir fortsatt opp til enkeltmedlemmers engasjement og innsatsvilje hvorvidt primærlegenes syn skal få noen som helst påvirkning.

Kan dette være representativt for medlemmenes mening og ønsker eller er Sentralstyret og evt sekretariatet på villspor?

Skriver jeg for min syke mor?

Nei, de av oss i norsk allmennpraktiker-gjennomsnittsalder som har skapt oss en slags image gjennom edb-relatert aktivitet vil sikkert henge med til krampa tar oss. Det er også i denne sammenheng rekrutteringen av unge leger til allmennpraksis som er bakgrunn for min bekymring og mitt varskorop.

Hvilke slutninger skal Aplf, Oll og NSAM trekke av dette?

Er det snart ikke nok badevann igjen til å helle restene av norsk primærlegetjeneste ut med ?

Askøy i september 2000, John Leer

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 28. oktober 2000
John Leer