Hjem

Det juridiske fakultet

Internasjonalisering

Det juridiske fakultet legger til rette for et utvekslingsopphold i utlandet, og vi tilbyr en lang rekke engelskspråklige spesialemner til de av våre studenter som ikke reiser ut i verden.

Juristrollen forandrer seg, og jusstudiet må følge med.

Tidligere var jusstudiet det mest nasjonale av alle studier, og målet var i hovedsak å gjøre studentene kjent med det norske rettssystemet for å kunne arbeide i Norge med norske rettsregler.

Dette bildet er i endring. EU-rett, menneskerettigheter, globalisering – norske jurister får nye utfordringer, og må forholde seg til internasjonal rett og internasjonalt samarbeid.

For å ruste studentene til dette, legger fakultetet godt til rette for et utvekslingsopphold i utlandet. Faktisk velger nærmere halvparten av studentene ved Det juridiske fakultet å reise på utveksling som en del av mastergraden sin. De fleste velger Europa, men fakultetet og Universitetet i Bergen har samarbeidsavtaler over hele verden. Vi tar også selv i mot innreisende studenter fra hele verden, og vi tilbyr engelskspråklige spesialemner til de av våre studenter som ikke reiser ut i verden. Fra studieåret 2016/2017 er det krav om at studenter som ikke velger utenlandsopphold i løpet av fjerde eller femte studieår, skal ha ett av spesialemnene i graden med engelsk som undervisningsspråk. Les mer i § 2-1 i utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet.

Også i den obligatoriske delen av studiet blir det tatt bruk undervisningsmateriale på engelsk. Målet er å sette studentene i stand til å tilegne seg rettsstoff på engelsk og kunne bruke dette i arbeidssammenheng. Dette er helt nødvendig for dagens jurister.