Hjem
Click

Det juridiske fakultet

Forskning ved Det juridiske fakultet

Fakultetet er blant de ledende forskningsmiljøene i Norden innen strafferett, straffeprosess og politirett. Fakultetet har også sterk kompetanse innen sentrale formuerettslige fag, forvaltningsrett, internasjonal privatrett og rettsteori og rettsfilosofi.

Satsningsområder

Fakultetet har som mål å drive forskning på et høyt faglig nivå, og vil opprettholde og videreutvikle faglig spisskompetanse på sentrale rettsområder og utvalgte spesialområder.

Fakultetet vil styrke og utvikle forskningsinnsatsen med sikte på å møte de store utfordringer rettsvitenskapen står overfor som følge av den generelle samfunnsutviklingen. Kvaliteteten på forskningen må møte de internasjonale krav til nivået på rettsvitenskapelig forskning.

Fakultetet satser særskilt på å utvikle forskningsmiljøer innen strafferett og straffeprosess, konkurranse- og markedsrett, og formuerett. Fakultetet vil videre satse særskilt på utvikling av forskningsprosjekt innen området demokrati og rettsstat, et tverrfaglig forsningsområde ved UiB.


Internasjonal faglig aktivitet

Fakultetet legger stor vekt på å utvikle den internasjonale faglige virksomheten. Fakultetets forskere bidrar i internasjonaliseringsarbeidet gjennom forskningsopphold i utlandet, deltakelse på internasjonale seminarer, konferanser og kongresser og utvikling av kontaktnett med kollegaer i utlandet.

Fakultetet har inngått samarbeidsavtaler om forskerutveksling med universitet i Tyskland, USA og Australia. Fakultetet vil utvikle disse kontaktene videre med sikte på at forskerne ved fakultetet skal kunne operere i et internasjonalt forskningsmiljø innenfor sine fagområder. På utvalgte områder vil en ta sikte på å opprette mer omfattende og organisert forskningssamarbeid med utenlandske institusjoner.

 

 

 

Kompetanseoversikt - vitenskapelig ansatte

De ansatte ved Det juridiske fakultet har kompetanse på en rekke felt innen rettsvitenskapen. En stikkordmessig oversikt finnes her.

Eksternfinansierte prosjekter

Her finner du oversikt over pågående forskningsprosjekter med ekstern finansiering.