Gå til innhold
English A A A

Kirurgi blokk 4


Fagleg innhald
I denne blokken undervises det i følgjande fagområder: Anestesiologi/intensiv medisin, chirurgio minor, endokrin- og mammaekiurgi, gastroenterologi, karkirurgi , nevrokirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, radiologi, thoraxkirurgi, og urologi.
For meir informasjon om radiologiundervisninga sjå MEDRAD

Kirurgi er undersøking, vurdering og behandling av sjukdommar og skader kor operative inngrep, endoskopiske prosedyrar, bandasjering (gipsing o.l.) er eller kan bli aktuelt.

Læringsmål/læringsutbytte
Generelt skal studentane ved avslutta undervisning ha erverva den kunnskap og de ferdigheter innan kirurgi /anestesiologi / medisinsk radiologi som er nødvendige for å kunne utøve ein ansvarlig allmennlegefunksjon, i samsvar med målsettinga for det medisinske studium. Det innbefatter også kjennskap til holdningsmessige og etiske utfordringar som ligg i disse tre fagområda.

Obligatoriske aktivitetar (særskilde krav)
Tenestekortet: 2 dg. På intensiv og 1 dg. På brannskade, 1 dg.kvelds-/nattevakt, 2 dg.Bergen Legevakt, 3 dg. på Hagavik, 3 dg.postteneste, og 3 opr.assistanser + evaluering

Læringskrav
Det som læringsmåla viser

Utenlandsopphald
Det foregår utveksling mellom forskjellige universitet der studentane kan gjøre deler av utdanninga. Studentane må da få denne undervisning forhandsgodkjent og dei må ha med seg dokumentasjon tilbake på kva dei har gjort

Undervisningsmetoder
Undervisninga i kirurgiske fag er i form av 34-36 klinikkar og 34-36 førelesingar for heile kullet samt gruppeundervisning, kurs og veketeneste ved: Anestesiavd., Ortopedisk avd., Kirurgisk avd., Plastikkirurgisk avd., Nevrokir.avd., Thoraxkirurgisk seksjon, Bergen Legevakt og Kysthospitalet i Hagavik. Katastrofekurs (1 uke).

Undervisningsspråk
Norsk

Krav til forkunnskapar
Godkjent tidligare blokker i kirurgi

Læremiddelomtale
De anbefalte lærebøker i kirurgi, ortopedi og anestesiologi, og hand outs fra foreleserne

Undervisningssemester
Denne undervisninga går føre seg i 6 studieår, og denne blokka går 2 gonger i året, vår og haust.

Emneansvarlig
Visestyrer for undervisning: Torbjørn Jonung

Kontaktperson
Kari T. Strømme, kari.stromme@kir.uib.no

Evaluering av emnet
Skriftlig evalueringsrapport utarbeides av eksamen - og undervisningsutvalget. Denne sendes til alle fagenheter, kulltilitsvalgte og Studieutvalget ved fakultetet.

Vurdering / eksamensformer
Undervisingen på kvar blokk inneheld obligatoriske undervisningsmoment. Dei obligatoriske undervisningsmomenta er oppsatt på tenestekortet. Tenestekortet omfattar kurs, skriva journaler, undervisningsvisitt, postteneste, delta på operasjonar og vaktteneste. Den som underviser og tar seg av studentane signerer kvart moment som kontroll. Det inneber at me kontrollerer gjennomførelsen og at basal kunnskap innhentas. Kvart tenestekort innleverast etter avslutta blokk saman med ein evaluering. Studentane får ikkje blokka godkjent viss ikkje tenestekortet er utfylt. Slutteksamen består av 5 timars skriftlig og to timar munnleg eksamen etter 4.kir.blokk. Det blir brukt eksterne sensorar og karakterane A-F.

For meir informasjon: MEDKIR4

Sist endret: 8.2.2009