Hjem

Kjemisk institutt

Programstyret for nanoteknologi- og vitenskap

Programstyret for nanoteknologi- og vitenskap (nanoVT) er øverste styringsorgan for Bachelorstudiet i nanoteknologi og Masterstudiet i nanovitenskap. Programstyret har jevnlige møter både vår og høst og gjør vedtak i viktige saker som berører nanostudiene. Eksempler er små og store studieplanendringer på emne- og programnivå. Programstyret har også ansvaret for at studieprogrammene blir evaluert etter UiB sitt studiekvalitetsprogram http://www.uib.no/studiekvalitet. Det gjelder emneevaluering (for NANOemnene) og programevaluering for både bachelor- og masterprogrammet i nanoVT. Programstyret har også et tett samarbeid med en ekstern programsensor om å opprettholde og styrke studiekvaliteten i hele nanostudiet. Programstyret samarbeider også tett med studentene og er opptatt av at studentene skal være en aktiv del av studieadministrasjonen i Programstyret. Det er to studentrepresentanter i Programstyret.

Mandatet for programstyrer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kjemisk institutt er administrativt ansvarlig for studieprogrammene i nanoVT. Nanoprogrammene har sitt eget programstyre, men Programstyret for kjemi er hovedprogramstyret ved instituttet.

Programstyrets sammensetning:
Professor Lars Egil Helseth, Institutt for fysikk og teknologi (leder)
Professor Pascal Dietzel, Kjemisk institutt
Professor Petri Kursula, Institutt for biomedisin
Professor Jeroen van der Sluijs, Senter for vitenskapsteori
Jan-Lukas Førde, Studentrepresentant
Odd Kasper Ekre, Studentrepresentant

Sekretær: Hege Ommedal
Kontaktinfomasjon: Studieveileder@nano.uib.no.