Hjem
Click

Styre og ledelse

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsvurdering angår studenter i en rekke lærer- og helse- og sosialfagutdannelser. Formålet med vurderingen er å sikre at studentene har de personlige og faglige evnene som er nødvendige for å kunne utøve yrket. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten blir vurdert som skikket for yrket.

Universitets- og høyskoleloven § 4-10 (3) forutsetter at institusjonene har en egen skikkethetsnemnd for å foreta en særskilt skikkethetsvurdering. Nærmere regler om nemnda er gitt i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Paragraf 7 i forskriften bestemmer sammensetningen av nemnda, mens §§ 10 til 12 gir regler for saksbehandlingen av skikkethetssaker.

Saksbehandling i Skikkethetsnemnda

Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Institusjonsansvarlig utreder saken og utarbeider eventuelt et utvidet veiledningsopplegg. Hvis utvidet veiledning ikke anses å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten, går saken til behandling i skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda innstiller til universitetets klagenemnd, som på bakgrunn av innstillingen kan fatte vedtak om at en student ikke er tilstrekkelig skikket for yrket, og eventuelt vedtak om utestenging som følge av dette.

Felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 til 4-10 er klageinstans for Den sentrale klagenemnds vedtak.

Forvaltningslovens regler om habilitet, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utredningsplikt, dokumentinnsyn, begrunnelse mv. gjelder for saksbehandlingen av skikkethetssaker.

Relevante utdannelser ved UiB

Skikkethetsvurderingen gjelder for følgende studier ved UiB:

 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Spesialpedagogikk
 • Logopedi
 • Farmasi
 • Medisin
 • Psykologi
 • Odontologi
 • Tannpleierstudiet
 • Klinisk ernæring

Skikketheten til studenter på disse studieprogrammene vurderes løpende gjennom hele studiet. Denne vurderingen inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å fungere i det aktuelle yrket.

Følgende personer er medlemmer i Skikkethetsnemnda for perioden 1.8. 2015 - 31.7.2018:

 • Førsteamanuensis Kariane Westrheim, Institutt for pedagogikk
 • Professor Morten Eirik Berge, Institutt for klinisk odontologi
 • Professor II Jan Henrik Rosland, Klinisk institutt 1
 • Førsteamanuensis Sissel Undheim, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
 • Universitetslektor Marte H. Grønsveen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
 • Førsteamanuensis Christoph Kirfel, Matematisk institutt
 • Jurist Annette Birkeland, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Følgende studentrepresentater i nemnda er oppnevnt for perioden 1.8.2016 - 31.7.2017:

 • Eivind Valestrand
 • Helene Kaland

Professor Arne Tjølsen er institusjonsansvarlig.

Sekretærer for nemnda er Helge Gismarvik Høvik og Magnus Wiig ved Sekretariat for universitetsledelsen.