Hjem

Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 17.6.2010

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 17. juni 2010

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.4.2010
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

34 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 8.6.2010
Sak nr. 2009/11146

35 Regnskap første tertial og økonomirapport per 30. april
2010 Saksforelegg av 7.6.2010
Sak nr. 2010/271

36 Om budsjett og budsjettprosess 2011
Saksforelegg av 4.6.2010
Sak nr. 2010/6455

37* Endelig årsregnskap for 2009
Unntatt offentlighet jf off.l.§ 5, annet ledd
Saksforelegg av 2.6.2010
Sak nr. 2010/271

38 Konsernregnskap 2009
Saksforelegg av 3.6.2010
Sak nr. 2010/271

39 Utdanningsmelding for 2009
Saksforelegg av 4.6.2010
Sak nr. 2010/954

40 Forskerutdanningsmelding for 2009
Saksforelegg av 31.5.10. Justert vedtak, se protokoll.
Sak nr. 2009/7456

41 Forskningsmelding for 2009
Saksforelegg av 4.6.2010. Justert vedtak, se protokoll.
Sak nr. 2009/1942

42 Organisering av Senter for farmasi
Saksforelegg av 3.6.2010
Sak nr. 2009/3009

43 Styrings- og ledelsesformer ved Bergen Museum
Saksforelegg av 7.6.2010. Justert vedtak, se protokoll.
Sak nr. 2008/5067

44 Årsrapporter:

a) Årsrapport for 2009 for Uni Research AS
Saksforelegg av 2.6.2010
Sak nr. 2010/6356

b) Årsrapport for 2009 - Christian Michelsens Research AS
Saksforelegg av 2.6.2010
Sak nr. 2010/6356

c) Årsrapport for 2009 for Bergen Teknologioverføring AS
Saksforelegg av 1.6.2010
Sak nr. 2010/6356

d) Årsrapport 2009 - Helse, miljø og sikkerhet
Saksforelegg av 8.6.2010
Sak nr. 2008/13139

e) Årsrapporter 2009 - Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenester
Saksforelegg av 9.6.2010
Sak nr. 2010/6407

45 Orienteringssak: Div. referater, avviksmeldinger o.l.
Saksforelegg av 8.6.2010
Sak nr. 2009/11171

Orienteringer

Eventuelt

10.6.2010/mov