Hjem

Matematisk institutt

Marine anvendelser

Marine problemstillinger er viktige for Norge, og Vestlandet spesielt. Store mengder data samles inn, og tilbyr mange interessante utfordringer for statistikere.

1. Estimering av fiskeressurser basert på forskningstokt i Barentshavet. Skal koples sammen med økologitokt. Hvordan skal slike tokt planlegges slik at relevant statistisk informasjon tas vare på samtidig med at en viss kostnadsramme holdes?

2. Tre-dimensjonal statistisk karakterisering av fiskestimer. Basert på ny sonar og kan sees på som et problem i dynamisk mønstergjenkjenning.

Bestandsestimering

Det er ofte vesentlig å vite størrelsen på en dyrebestand. For marine arter er det ekstra vanskelig å telle hvor mange individer som utgjør bestanden. I samarbeid med Havforskningsinstituttet arbeides det med ulike tellemetodikker:

 1. Linjetransekt: En observatør på et fartøy teller for eksempel hvor mange hvaler hun observerer. Men hvordan ekstrapolerer vi til hele havet, og hvordan beregner vi usikkerhet? Dette krever gode statistiske metoder!

2. Genetisk merke-gjenfangst: Alle individer har sin unike DNA-profil, også blant hvaler. Slik informasjon kan brukes til å finne ut hvilke individer som er i slekt, og kan også brukes til å finne bestandsstørrelse.

Interessert? Ta gjerne kontakt med Hans Skaug.