Hjem

Matematisk institutt

Forskningsgruppen for analyse og PDE

Analyse og PDE

Matematisk analyse er en gren av matematikken som befatter seg med grensebegrepet, inkludert kontinuitet, derivasjon og integrasjon. Historisk har matematisk analyse utviklet seg fra infinitesimalregningen til Newton og Leibniz til å bli et sentralt område i moderne matematikk, og feltet inkluderer reell og kompleks analyse, Fourieranalyse, differensialligninger og funksjonalanalyse. Matematisk analyse er et presist og kraftig verktøy for å beskrive prosesser som involverer størrelser som endrer seg kontinuerlig, og dette leder ofte til partielle differensialligninger (på engelsk partial differential equations, som forkortes PDE). Prominente eksempler er Maxwells elektromagnetisme og Einsteins generelle relativitetsteori. Den sistnevnte illustrerer også det viktige samspillet mellom analyse og geometri.

Gruppen for Analyse og PDE er aktiv innen følgende forskningsområder:

  • Kompleks geometri og kompleks analyse
  • Teichmüller-teori
  • Differensialgeometri og geometrisk kontrollteori
  • Matematisk fysikk
  • Fluidmekanikk
  • Ikke-lineær potensialteori
  • Ikke-lineære bølger
  • Ikke-lineære dispersive PDE
  • Fourieranalyse

 

Fast vitenskapelig ansatte:

Postdoktor:

 

Her er lenken til nettside til Gruppen for Analyse og PDE