Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nano

Kontaktpersoner:
Bodil Holst
, Knut Børve, Jan Petter Hansen

Ordet nano stammer fra det greske ordet for dverg, og representerer 10-9 eller 1/1 000 000 000 i SI-systemet. Enkelt fortalt betyr dette at hvis jordens diameter er 1 millimeter, vil 1 nanometer tilsvare diameteren til en fotball!

I dag brukes ofte ordet nano om den nye spennende forskningen på nano-nivå, som åpner for uante muligheter.

Nanoteknologi er banebrytende teknologi på atom- og molekylnivå. Ved å anvende naturens minste byggeklosser på andre måter enn naturen selv, har forskerne håp om store gjennombrudd innen blant annet medisin. Man tenker seg medisiner som selv finner veien til stedet de skal anvendes og nanoroboter som kan operere skader inne i menneskekroppen. Dette vil kunne fjerne mange uønskede bivirkninger av kraftige medisiner, og dyre behandlinger vil kunne bli langt rimeligere. Nanoteknologi forventes å gi viktige verktøy i kampen mot kreft.

Men bruksområdene stopper ikke der. Nanoteknologi vil kunne gi støvfrie vinduer og jakker, bomullstøy som ikke blir vått, mer effektivt jordbruk og renere vann, utvikling av effektive vaksiner mot fiskesykdommer, mindre og mye raskere datamaskiner, konstruksjon av nye super-materialer, og vibrasjonsdemping i biler og boliger. Det siste punktet handler om spesielle fjæringssystem i bilen som kan kjenne ujevnheter i veien og automatisk tilpasse seg underlaget. Videre jordskjelvsikre husvegger som justerer stivheten og motvirker vibrasjoner. Det kan for øvrig legges til at den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har en visjon om at neste generasjons romreiser kan virkeliggjøres ved hjelp av teknologi på mikro- og nanonivå.

Naturgass

Kontaktpersoner:
Alex Hoffmann, Bjørn Kvamme, Martin Fernø

Olje (eller råolje) består for det meste av hydrokarboner i likhet med naturgass og kull. Råolje er som oftest flytende og man finner olje i et oljefelt som er en akkumulasjon av olje like under jordens overflate (dybde er meget varierende).  Et oljefelt består av et reservoar (porøs) bergart dannet slik at hydrokarboner kan fanges og er dekket av en tett, ugjennomtrengelig takbergart.

Naturgass er en fargeløs, brennbar gass (men ikke giftig) som i likhet med kull og olje består av hydrokarboner. Gassen består hovedsakelig av de lette hydrokarbonene som metan (CH4) og etan men kan ofte være ”forurenset” av andre gasser som CO2, helium og nitrogen. Gassen må derfor raffineres og skilles før den blir sent ut på markedet.

Norge forsyner Europa med naturgass fra oljefeltene på norsk kontinentalsokkel. Gassen transporteres via gassledninger som ligger på bunnen av havet og brukes til oppvarming og i gassovner i Europa.

Naturvern

Kontaktpersoner:
Inger Elisabeth Måren

Naturvern handler om å ta vare på den biologiske rikdommen i naturen. Det gjelder å ta vare på arter og landskap.

Naturvernstankene dukket opp på 1800-tallet da det moderne samfunnet ekspandere raskt og satte naturen i fare. Folk ble redd for at det voksende næringslivet ville ødelegge flotte naturområder, og i 1844 fikk Norge sitt første vernevedtak. Da overtok staten bøkeskogen i Larvik for å sikre "Norges smukkeste og eneste" bøkeskog for alle tider.

I 1899 dukket det første tilfellet av artsfredning opp, da beveren ble fredet over hele landet for å hindre utryddelse. 11 år senere, i 1910, var den første naturfredingsloven et faktum. En ny naturvernlov kom i 1970.

Den første nasjonalparken, Yellowstone, ble opprettet i USA i 1872. I Norge fikk vi vår første nasjonalpark, Rondane, i 1962.

I dag brukes gjerne ordene naturvern og miljøvern om hverandre. Sistnevnte kan sies å være en utvidelse av naturvernbegrepet, hvor blant annet forurensing, energispørsmål og forvaltning står sentralt.

Nedbør

Kontaktpersoner:
Joachim Reuder, Sigbjørn Grønås, Haraldur Olafsson, Asgeir Sorteberg

Nedbør er vann som treffer jorden. Denne kan forekomme som regn, snø, sludd og hagl.

Nedbør er en av de viktigste kildene til ferskvannet på jorden.

NNSN

Kontaktpersoner:
Kuvvet Atakan

NNSN (Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk) er et nettverk av 30 moderne digitale seismologiske stasjoner i Norge, på Svalbard, Jan Mayen, Hopen og Bjørnøya. NNSN driftes av Institutt for geovitenskap og Oljeindustriens Landsforening.

Nordlys

Kontaktpersoner:
Kjartan Olafsson

Nordlys er lys som oppstår når partikler fra solen kolliderer med jordens atmosfære. Vi finner nordlyset først og fremst på høyere breddegrader (f.eks nordlige Skandinavia, Island, Grønland, Canada, Russland).

Studier av nordlys gir viktig kunnskap om fysikken i det nære verdensrommet rundt jorden, noe som blir stadig viktigere i vårt moderne samfunn hvor satellitter står sentralt innen bl.a. navigasjon, meteorologi, overvåking, og kommunikasjon.

Den første til å forstå hvordan nordlyset blir til var den norske fysikeren Kristian Birkeland (1867-1917), som vi i dag finner avbildet på 200-seddelen.