Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

På disse sidene finner du informasjon om eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB.

Begrunnelse for karakter

Bruk dette skjemaet når du ønsker å få begrunnelse for karakter. Fristen er en uke etter at sensuren ble offentliggjort på Studentweb.

Digital eksamen

Denne siden inneholder praktisk informasjon til studenter som skal ha digital skoleeksamen. Se instruksjonsvideoen, hvordan du klargør datamaskinen din for digital eksamen.

Eksamensdatoer og eksamenslokaler

Eksamensdatoer for skriftlige emner publiseres når Studentweb åpner for vurderingsmelding. Mandag i uke 25 for høstsemesteret og mandag i uke 50 for vårsemesteret.

Eksamensplanen finner du her

Eksamensoppgaver på engelsk

Dersom du ønsker eksamensoppgaver på engelsk må du søke skriftlig minst 1 måned før angjeldende eksamensdato. Søknaden sendes vedkommende institutt. Instituttet er imidlertid ikke forpliktet å tilby eksamensoppgaver på engelsk med mindre emnet undervises på engelsk.

Exam in English?
If you are attending courses that are not listed as taught in english you need to apply in written form 1 month ahead of the exam if you want to get your exam in English. There is no application form, write an application with your name, student number, the name of the course and that you wish to have the exam in english. Please send the application to the department responsible for the exam. Please note that the department is not obligated to provide examination questions in English for courses thaugt in Norwegian.

FAQ

1.      Sp: Hvor og når skal jeg ha eksamen?

Sv: eksamensplan

2.      Sp: Hvor ligger eksamensstedet?

Sv: Se oversikt her

3.      Sp: Hva må jeg ha med meg i eksamenslokalet? Hva får jeg ikke ha med meg?

Sv: Les mer her

4.      Sp: Instrukser til kandidater før eksamen

Sv: Dette må du vite

5.      Sp: Lovlig kalkulator på eksamen

Sv: Liste med lovlige kalkulatorer

6.      Sp: Trekk fra eksamen?

Sv: Du må trekke deg minst 14 dager før eksamen for at det ikke skal telle som et forsøk. Du trekker deg gjennom Studentweb.

7.      Sp: Kommer det på vitnemålet hvis jeg trekker meg fra fra eller stryker på en eksamen?

Sv: Nei, dersom du trekker deg, ikke møter eller stryker på eksamen vil dette ikke komme fram i karakterutskift eller på vitnemålet.

8.      Sp: Trenger du tilrettelegging til eksamen?

Sv: Tilrettelegging til eksamen

9.      Sp: Eksamensoppgaver på engelsk?

Sv: Les mer her

10.  Sp: Regler for kildebruk i skriftlige arbeider

Sv: Reglene finner du her

11.  Sp: Hva gjør jeg dersom jeg blir syk eksamensdagen?

Sv: For at det ikke skal telle som et forsøk i forhold til 3-gangers-regelen må du levere legeattest for eksamensdagen seneste innen en uke. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet arrangeres det ordinær eksamen 2 ganger i året; høst og vår. Dersom du er uheldig og blir syk eksamensdagen, gis det kun utsatt prøve i emner som undervises hvert semester (dette må søkes spesifikt om), i andre emner må du vente til neste ordinære prøve.

12.  Sp: Kunngjøring av sensur

Sv: Se her

13.  Sp: Klage på eksamen

Sv: For mer informasjon, se her

14.  Sp: Hvor henvender jeg meg dersom jeg har glemt noe i eksamenslokalet?

Sv: Dersom du glemmer noe i eksamenslokalet kan du ta kontakt med Studieadministrativ avdeling (digitale tjenester), Langesgt. 1. Eller på e-post: eksamen@uib.no

15.  Sp: Eksamensreglementet

Sv: Eksamensreglementet

16. Sp: Jeg skal ta opp igjen en eksamen, hvordan melder jeg meg opp?

Sv: Dersom emnet har obligatoriske arbeidskrav må disse fremdeles være gyldig for at du skal kunne melde deg opp i tidleg eksamen. Du kan sjekke hvor lenge obligatoriske arbeidskrav er gyldige på emnet sin hjemmeside på uib.no under overskriften "obligatoriske arbeidskrav".

Det er ikke mulig å legge til et emne som du allerede har tatt i utdanningsplanen, du må derfor gå inn i utdanningsplanen din på studentweb og finne det semesterert du tok emne. Da skal det være en knapp på emnet som heter "Ta emnet på nytt", trykk på den og meld deg til vurdering i emnet.

Kalkulator/Bruk av hjelpemidler under eksamen

Tillatte hjelpemidler

Det er viktig å sjekke hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen.

Informasjon om tillatte hjelpemidler står i emnebeskrivelsen til hvert emne på nett. Det skal også tydelig framgå av eksamensoppgaven.

Ulovlig bruk av hjelpemidler

Universitetet ser naturligvis alvorlig på fusk på eksamen. Det kan få store konsekvenser dersom du har med hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen. Dette gjelder også selv om hjelpemiddelet ikke har vært i bruk eller selv om det ikke vi være til hjelp på denne eksamenen.

Det kan bli tatt stikkprøver av hjelpemidler under eksamen.

Kalkulator på eksamen

Endring i tillatt kalkulator

Dersom enkel kalkulator er tillatt er følgende modell tillatt:

Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX

kun disse vil være mulig å bruke på eksamener med enkel kalkulator fra høstsemesteret 2016.

Du har selv ansvar for å skaffe deg en tillatt kalkulatormodell.

For emner med alle kalkulatorer tillatt gjelder følgende regler:

Kalkulatoren
- skal ikke ha mulighet for mottak/sending
- kan ikke tilkobles strømnett
- må ikke avgi støy
- Det er ikke tillatt å medbringe bruksanvisninger, programbeskrivelser, ferdige programmer eller annet tilleggsutstyr.

Ordbok på eksamen

Du kan ta med ordbok på skriftlig eksamen.

Regler

Ordboken

  • må være generell. Dvs. oversette ord fra et språk til et annet (f.eks fra tysk til norsk).
  • må ikke være teknisk ordbok, geologisk ordbok osv.
  • må ikke være leksikalsk (dvs. beskrivende og inneholde definisjoner av ord).
  • må være kontrollérbar, dvs. at det ene språket må være engelsk eller et skandinavisk språk.
  • må ikke være elektronisk

Ordboken må leveres inn for gjennomsyn på Infosenteret for realfagsstudenter i Realfagbygget minst 1 uke (5 arbeidsdager) før eksamen. Du får utlevert ordboken i eksamenslokalet.

Dictionary
You can bring a dictionary to written exams.

Guidelines

The dictionary

  • must  be a general language dictionary (e.g. translation of words from German to English)
  • must not be a technical dictionary, chemistry dictionary e.g.
  • cannot be lexical (i.e. contain definitions or facts)
  • must include translations to one of the following l languages:  English or one of the Scandinavian languages
  • must not be an electronic dictionary

The books have to be handed in at the Information Centre in Realfagbygget (Allégaten 41), minimum one week (5 working days) before the exam.

Reglement

Reglement for gyldig fravær:

§ 6.10 Gyldig fravær

§ 6.10.1 Definisjon av gyldig fravær

1) Hvis en student avbryter en vurdering etter at fristen for å annullere vurderingsmeldingen etter § 6.7 er gått ut, ansees følgende forhold som gyldig fravær:
a) egen sykdom og barns sykdom, med de begrensningene som går fram av arbeidsmiljøloven § 12-9
b) dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til, dersom dødsfallet skjer innen to uker før eksamen, se § 6.6
c) begravelse eller bisettelse, jf. foregående punkt
d) pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte fram et annet sted når vurderingen finner sted
e) forhold som gjør det sterkt urimelig å kreve at studenten gjennomfører en vurdering

§ 6.10.2 Krav til dokumentasjon av gyldig fravær

1) Sykdom skal dokumenteres med attest fra lege eller annen fagkyndig person.
2) Attesten må dokumentere at studenten av helsemessige årsaker ikke har kunnet gjennomføre den aktuelle vurderingen og at den gjelder for følgende tidspunkt/tidsrom:
a) dato for den aktuelle skriftlig eller muntlige skoleeksamen
b) første eksamensdag ved flere eksamensdager
c) fristen for innlevering av semesteroppgave eller tilsvarende
d) dato for utlevering av hjemmeeksamensoppgave
e) fristen for siste innlevering ved mappelevering eller annen form vurdering gjennom store deler av undervisningsperioden
I tillegg må legeattest ved avbrudd av skriftlig skoleeksamen være utstedt på den aktuelle eksamensdag.
3) Ved dødsfall, begravelse eller bisettelse må studenten oppgi hvem som er gått bort og hvilken relasjon studenten hadde til avdøde. For øvrig kreves ikke dokumentasjon.
4) Andre forhold som regnes som gyldig fravær må dokumenteres.

Studiereglement ved UiB

Eksamensreglement ved MN-fak

Søknad om tidlig eksamen

Studenter som har gyldig fravær på avsluttende skriftlig eksamen har rett på tidlig eksamen påfølgende semester.

Søknad om tidlig eksamen gjelder kun for emner med undervisning hvert semester. Emner uten undervisning arrangerer ordinær tidlig eksamen, med oppmelding på Studentweb.

Søknadsfrist: 1. februar/1.september. NB! Dokumentasjon på gyldig fravær fra eksamen må være levert innen fristen én uke etter eksamen.

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB:

§ 6.11 Ny vurdering

Studenter som har gyldig fravær etter § 6.10.1 ved avsluttende skriftlig skoleeksamen har rett til ett nytt forsøk tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i mars for vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret. Fraværsgrunnen skal dokumenteres som beskrevet i § 6.10.2. Se § 6.10.3 for frister. Fakultetet kan gi utfyllende regler om søknadsprosedyren ved ny vurdering.

§ 6.10.1 Definisjon av gyldig fravær

(1) Hvis en student avbryter en vurdering etter at fristen for å annullere vurderingsmeldingen etter § 6.7 er gått ut, ansees følgende forhold som gyldig fravær:

a) egen sykdom og barns sykdom, med de begrensningene som går fram av arbeidsmiljøloven § 12-9

b) dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til, dersom dødsfallet skjer innen to uker før eksamen, se § 6.6

c) begravelse eller bisettelse, jf. foregående punkt

d) pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte fram et annet sted når vurderingen finner sted

e) forhold som gjør det sterkt urimelig å kreve at studenten gjennomfører en vurdering

Søknadsskjema: Søknad om tidlig eksamen

Søknad om 4. gangs eksamen

3-gangers-regelen betyr at det kun er mulig å avlegge eksamen i samme emne 3 ganger. I særlige tilfeller er det mulig å få innvilget eksamen for 4. gang.

Du kan søke om 4. gangs eksamen dersom emnet er avlagt 3 ganger uten gyldig resultat (stryk, ikke møtt, trekk etter frist). Det er ikke anledning til å søke om 4. gangs eksamen for å forbedre karakter.

Ved behandling av søknader om 4. gangs eksamen gjelder følgende retningslinjer:
Dersom emnet det søkes om er
-    siste emne i en spesialisering
-    siste emne i en grad
-    emne som er forkunnskapskrav for obligatorisk(e) emne(r) i graden
vil søknad om 4. gangs eksamen innvilges.

I tillegg kan forhold som
-    studenten kan dokumentere sykdom som forhindret avmelding på emnet
-    andre tungtveiende grunner
vurderes når det søkes om 4. gangs eksamen.

Søknadsfrist: 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Søknader behandles fortløpende.

Utfyllende regler for eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet § 2.3: ”En student kan ikke fremstille seg til eksamen i samme emne mer enn 3 ganger. Regelen gjelder fra høsten 2007 og har ikke tilbakevirkende kraft. Fakultetet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra denne regelen.”

Søknadsskjema: Søknad om 4.gangs eksamen

Særskilt eksamen (privatist)

Tilrettelegging ved eksamen

Trekk fra eksamen, legeerklæring og 3-gangers regelen

Trekk fra eksamen

Det er viktig at du trekker deg fra eksamener du vet du ikke skal ta minst 14 dager før eksamensdato. Da unngår du at det teller som et forsøk. Du trekker deg fra eksamen på Studentweb.

Legeerklæring

Dersom du blir syk på eksamensdagen må du levere sykemelding innen en uke etter eksamen for at det ikke skal telle som et forsøk. Dersom du hadde eksamen på en mandag, må legeerklæringen senest leveres inn mandagen etter. Vær oppmerksom på at ved trekk under eksaminering må legeerklæring være datert same dag som eksamen.

Legeerklæring leveres på Infosenter for realfagstudenter eller sendes i posten til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Postboks 7803, 5020 Bergen. Merk legeerklæringen med "Legeerklæring for fravær ved eksamen", studentnummer, samt hvilket emne legeerklæringen gjelder for.

3-gangers regelen

3-gangers-regelen betyr at det kun er mulig å avlegge eksamen i samme emne 3 ganger. I særlige tilfeller er det mulig å få innvilget eksamen for 4. gang. Les er om dette under overskriften Søknad om 4. gangs eksamen.

Dersom du har ulike karakterer i et emne er det den beste karakteren som blir stående på vitnemålet (så lenge du tar eksamen før du har oppnådd en grad).