Hjem

Det medisinske fakultet

Fond og legater

Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinske fakultet. Alle ansatte i hel- eller delstillinger og PhD ved UiB kan søke.

Utlysninger blir kunngjort fortløpende på denne siden.

Informasjon om hvordan man søker vil bli opplyst ved utlysning av det enkelte fond/legat på disse nettsidene. 
 

Det for tiden én aktiv utlysning:

  • Hjertefondet har i 2017 til utdeling 150.000,-

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

  1. Vitenskapelig kvalitet på prosjektet
  2. Prosjektet gjennomførbarhet
  3. Prosjektets verdi for Hjertefondet

Det kan også søkes om større beløp til større prosjekter som Rådet for Hjertefondet etter fagfellevurdering vil prøve å skaffe midler til fra andre kilder. 

Søkere må levere en oversiktlig søknad med mål, delmål, prosjektplan, budsjett og prosjektets vitenskapelig betydning. Hjertefondet ønsker også informasjon om det er søkt eller søkes om midler fra andre kilder. Dette har betydning hvis vi skal prøve å skaffe midler til prosjektet fra andre kilder.

Vedlagt søknaden bes det også om en kortfattet populærvitenskapelig beskrivelse av prosjektet.

Søknaden sendes:

Hjertefondet ved Prof. Nina Øyen
Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen
Postboks 7408
5018 Bergen

Eller pr. e-mail: nina.oyen@uib.no

 

1. MEDISINSK FORSKNING

 

Allmenn medisinsk forskning:

1. Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette fondet:

                - Armauer og Klaus Hanssens fond

                - Elise Dethloff, f. Stoltz' legat

                - Dr.med Johan Bechholm og hustru Johanne født Lostings legat

                - Connie Gulborg Jansens legat

                - Olaf og Gullborg Johannessens legat

                - Kaia og Arne Nævdals fond

                - Lege Bjarne Wilmanns legat

 

Kreftforskning

2. Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
Formål: Å fremme forskning av kreftsykdommer.

F.o.m. 2012 er følgende fond og legater inkludert i dette legatet:

                - Amtsdyrlege T.K. Lekvens legat

                - Tidemand Gabrielsens fond

                - Richard With-Johnsens fond

                - Kaptein Leif August Hermansens legat

 

Hjerte-karsykdommer

3. Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning
Formål: Å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning for så vidt angår hjerte-karsykdommer. Kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft, reumatiske lidelser etc.

 

4. Hjertefondet - Fondet for hjerteforskning ved Universitetet i Bergen
Formål: Støtte til hjerteforskning, til korte stipend, drift og modernisering ved hjerteavdelingene ved HUS.


Hjertefondets hjemmesider: http://www.hjertefondet.no/

 

Pediatrisk forskning ved Barneklinikken

5. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Formål: Å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved Barneklinikken og i norsk pediatri ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og event. Etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskermiljøer.

 

Anoreksia

6. Eva Torhilds minnefond
Formål: Å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevrosa. Dersom styret finner det formålstjenelig skal fondets midler også brukes til norsk medisinsk forskning av beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom. 

 

Fordøyelsessykdommer

7. Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond

Formål: Å fremme vitenskapelig arbeid og forskning innen fordøyelsessykdommer og kirurgi i forbindelse med disse sykdommer ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Utdelinger fra fondet fordeles til hvert av universitetene annenhver gang. 

 

2. ODONTOLOGISK FORSKNING

1. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Reisestipend til studenter som deltar i utvekslingsprogrammer med utenlandsk lærested samt forskningsprosjekter.
 

2. Norsk Dental Depots fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen

Formål: Å fremme odontologisk forskning. Midlene skal anvendes til forskningsformål og til utgivelse av odontologiske avhandlinger og andre publikasjoner.


 

3. ANDRE FOND OG LEGATER

L. Meltzers Høyskolefond (ekstern lenke)

Bergen universitetsfond (ekstern lenke)