Rapporten kan bestilles i kopi her.

En rapport av:

Kontorsjef
Oddveig Åsheim
Matematisk institutt

Prosjektleder
Harald Åge Sæthre
Fakultetssekretariatet
MN-fak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er problemet for

grunnemnene i matematikk?


 

Høye stryktall høsten 1999 er et alvorlig signal som føyer seg inn i en utvikling mot stadig svakere resultater for grunnemnene i matematikk. Denne rapporten søker å belyse resultatene for begynneremnene i matematikk. Den innledes med en presentasjon av utviklingen i resultatene tilbake til 1984. Deretter blir resultatene satt opp mot ulike årsaksfaktorer som faglige forutsetninger, kjønnsforskjeller, undervisningsformer og lignende. Det er også en gjennomgang av hvilke endringer som har funnet sted de siste årene og spesielt fra 1998 til 1999. Til slutt vurderes det hvilke problemstillinger disse resultatene reiser for fakultetet.

 

 

Sammendrag

Trend mot svakere resultater

Stryktallene for høsten 1999 føyer seg inn i en trend for hele 90-tallet mot mer stryk, svakere resultater og mer trekk før eksamen. Samtidig øker andelen som melder seg til M001 og høsten 1999 var det for første gang flere oppmeldt i M001 enn i M100.

Forskjeller ferske - eldre studenter

Høyere strykprosent i M100 kan alene forklares med at eldre studenter gjør det spesielt svakt høsten 1999. Helt nye studenter gjør det like bra som tidligere årskull.

Færre studenter med gode resultater fra videregående skole

Svakere karaktersnitt i M100 kan forklares med at reduksjonen i antall studenter nesten utelukkende finnes i gruppen med karakterene 4 og 5 fra tredje året i den videregående skolen.

"For mange" tok M001

Stort frafall og høy strykprosent i M001 kan i stor grad tilskrives et spesielt høyt oppmeldingstall og et relativt stort oppmøte på eksamen av studenter med svake forkunnskaper fra den videregående skolen.

Studenter med bare 1.klassebakgrunn stryker

10% bestod av de som meldte seg til eksamen i M001 uten mer enn 1.klasse i matematikk fra videregående skole.

Stabilt tilbud

En entydig sammenheng fra år til år mellom bakgrunn og resultat i videregående skole og resultatene i matematikk, viser at undervisning og eksamen har holdt samme standard over tid.

Kvinnene klart best

Gjennom flere år har kvinnene langt lavere strykandel enn menn på det tyngste matematikkemnet M100.

Informatikkstudenter svakest

Gjennomgående gjør studenter som planlegger informatikkfaget det særdeles dårlig. Av 122 studenter med informatikkplaner var det bare 30 som bestod et av grunnemnene i matematikk.

Harde realfag rammes mest

Nedgangen i studenter på M100 rammer i første omgang de harde realfagene som vil få et enda større problem med rekrutteringen til sine hovedfag.

Myke realfag må gjøre et valg

Kan de myke realfagene leve med at stadig flere av de studentene som rekrutteres til hovedfagene ikke har faglig bakgrunn i matematikk? Eller vil man stille krav til matematikk og redusere studentgrunnlaget drastisk?