UoB : Faculty of Mathematics and Natural Sciences : Research :
 

Forskerutdanning

In English

Fullført og bestått forskerutdanning i naturvitenskap gir tittelen philosophiae doctor, PhD. Studiet er normert til tre år etter avsluttet mastergrad og er en veiledet forskerutdanning med en formell opplæringsdel.
Studiet skal både gi bred faglig innsikt og være en fordypning i et fagområde. Det skal gi kandidaten opplæring til og skolering i selvstendig forsking, slik at en etter avsluttet studie kan virke som forsker eller arbeide med andre oppgaver hvor det stilles store krav til faglig innsikt og førstehånds kunnskap om fagets metoder.
PhD- utdanningen ved Universitetet i Bergen oppfyller den internasjonale standarden for en organisert forskerutdanning. Utdanningen er etterspurt ved forskingsinstitutter, og i bedrifter og organisasjoner hvor arbeidsoppgavene er forskingspreget eller ligger på et høyt faglig nivå. For tilsetting i vitenskapelige stillinger ved et universitet kreves doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

En forskerutdanning i realfag er en fremtidsrettet utdanning og en døråpner til mange jobber i et stadig mer kunnskapsorientert samfunn. Ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet drives forskning på høyt nivå innen alle de tradisjonelle naturvitenskapelige disiplinene. Vi driver bred grunnforskning, men har også noen utvalgte satsingsområder. Dette er marine fag og klimastudier, petroleumsforskning og informatikk. I disse fagområdene har vi spesielt sterke tradisjoner, stor tyngde og høy kompetanse

Ved Mat-nat fakultetet kan du også velge å delta i en organisert forskerskole. Disse er ofte tematiske og dermed også tverrfaglige. Vi har foreløpig fem forskerskoler innen fagområdene biologi, molekylærbiologi, informatikk, fysikk, geofysikk og geovitenskap. Du kan lese mer om disse her: Bergen International Research School in Marine Biology, Forskerskolen i Molecular and Computational biology (MCB), The International Research Training Group (IRTG) " Development and Application of Intelligent Detectors", Bjerknes Research School on Climate Studies og Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteori.

PhD- utdanningen finansieres vanligvis ved at kandidaten får en stipendiatstilling i 3 eller 4 år. Stipendiatstillinger gis av universitetet for en 4-års periode, dette inkluderer 25 % undervisningsplikt. Stipendiatstillinger som finansieres av Norges forskingsråd eller andre eksterne kilder, gis for en 3-års periode. Opptak til forskerutdanningen skjer fortløpende, uten årlige eller semestervise søknadsfrister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har spurt seks forskere utdannet ved UiB om hva de har tatt doktorgrad i og hva de bruker den til i dag

 

Reglement og retningslinjer for PhD utdanningen

Reglement for PhD-graden. Dette er UiB sitt sentrale reglement for PhD graden. I tillegg kommer Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetets egne retningslinjer for PhD utdanningen.
Retningslinjer for kandidater tatt opp til PhD-utdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
norsk versjon [pdf]
aRutiner for kvalitetssikring - opptak, gjennomføring og avslutning [pdf]

a Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader fra Universitets- og Høgskolerådet

UIB sine sentrale sider om forskerutdanning ( Det ligger også informasjon på Intranettet under overskriften "Utdanning". NB! Bruk unix-passordet ditt til å logge deg på siden. )

 


Opptak til PhD programmet

Detaljer om søknadsprosessen til PhD programmet finner du her

Skjema for opptak til doktorgrad  
Veiledning til opptaksskjemaet
PhD-avtale
Årsrapport  Word

Forskerskoler ved Mat-Nat fakultetet

Noen av våre institutter har i samarbeid med andre institusjoner etablert Forskerskoler. Disse er ment å sikre høy kvalitet på forskerutdanningen. Grunnenheten for forskerutdanningen ved de fleste skolene er forskergruppen, og på den måten blir valg av veileder og prosjekt i mange tilfeller avgjørende for om du blir knyttet til en forskerskole eller ikke. Ta gjerne kontakt med forskerskolene dersom du har spørsmål.

Bergen International Research School in Marine Biology
Forskerskolen i Molecular and Computational biology (MCB)
The International Research Training Group (IRTG) " Development and Application of Intelligent Detectors"
Bjerknes Research School on Climate Studies
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteori


Fakultetets informasjonssider

Fakultetets forskerutdanningsutvalg
Denne siden inneholder også rutinebeskrivelser for administrativt personale for opptak, gjennomføring og avslutning av PhD-utdanningen.

Forskerutdanningsmidler. Veiledende kriterier for tildeling av midler til forskerutdanningstiltak.

Skjemasiden. Vi har samlet alle skjema som du trenger i løpet av PhD utdanningen din på en side. NB! Denne siden er under konstruksjon og ennå ikke fullstendig.


Forskerutdanningskurs

NordForsk -NordForsk er et selvstendig organ under Nordisk Ministerråd for utdanning og forskning og har ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning.
Her kan du finne lenker til kurs og utdanningstilbud for forskere i Norden.

PhD Courses in the Nordic Region - søkemotor for forskerutdanningskurs i Norden, Baltikum og Nordvest-Russland

The European Research's Mobility Portal

 

Diverse

Nye doktorgrader ved UiB

Doktorgradsdatabasen ved UiB

Innstilling mai 2005: Forskerutdanning innen det matematisk-naturvitenskapelige fagområdet ved Universitetet i Bergen - Organisering og rekruttering.

 

Reglement og retningslinjer ved UiB - dr. philos.

Forskrift for graden dr.philos.


Reglement og retningslinjer ved UiB - dr. scient.

Dr.scient-graden blir ikke tildelt etter juni 2008. Dersom kandidater som er tatt opp etter gammel doktorgradsordning ønsker å avlegge doktorgraden etter 1. juli 2008, må de ta kontakt med Mat-nat fakultetet og opplyse om dette ettersom de da må disputere etter nytt reglement til PhD-graden. Kandidater som ikke tar kontakt innen fristen anses å ha avbrutt doktorgradsutdanningen og vil dermed ikke kunne levere avhandling eller disputere.


Forskrift for de "gamle" doktorgradene (blant annet dr. scient.-graden)
Utfyllende regler for dr. scient.-graden

Søknadskjema for overgang fra dr.scient. til PhD programmet

Skjema for registrering av avbrutt dr.scient studie

Overgangsregler for overgangen fra dr.scient til PhD -grad - Fakultetets brev av 12.09.03 til dr. scient.-kandidater og institutter.
NB! I Universitetsstyrets møte 29.01.2004 ble det vedtatt at avhandlingen blir levert slik den er innlevert. Disputasordningen som skisseres i fakultetets brev av 12.09.03 er således ikke lenger mulig.

Nasjonal evaluering av dr.scient.-utdanningen (rapport)

 

  Har du kommentarer til denne siden?
Offisiell side