UiB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Endring i gjennomføring av avsluttende muntlig hovedfagseksamen


Fra høsten har fakultetsstyret vedtatt følgende endringer for gjennomføring av avsluttende muntlig hovedfagseksamen:

  1. Det gis anledning til å avlegge eksamen i hele hovedfagspensumet før avsluttende hovedfagseksamen. Eksamensdato for spesialpensa velges i samråd med veileder, men for ordinære emner må en følge regulær eksamen.

  2. Det vil i tillegg fortsatt være mulig å legge eksaminasjonen i emner/spesialpensum til avsluttende eksamensdag.

  3. Etter at hovedfagsoppgaven er innlevert og godkjent, avsluttes studiet med en offentlig presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Deretter følger en muntlig eksaminasjon/samtale med sensor/veileder om oppgaven. Denne er ikke offentlig. Sensor/veileder skal også være til stede ved den offentlige presentasjonen.

  4. Før presentasjon med påfølgende diskusjon med sensor/veileder, skal det være satt en foreløpig karakter på oppgaven. Diskusjonen med sensor/veileder kan resultere i en justering av karakteren på inntil 2 tideler. Det gis ikke egen karakter for presentasjonen.

Ordningen med presentasjon og påfølgende diskusjon med sensor/veileder er valgfri for cand.scient.-studenter som er tatt opp til hovedfag t.o.m. våren 2000. De som velger å ikke ta presentasjon/diskusjon, må avlegge minimum 3 vekttall som en del av avsluttende hovedfagseksamen. Disse 3 vekttallene skal omfatte emner eller spesialpensa som det ikke er avlagt eksamen i tidligere. For studenter som blir tatt opp til hovedfag f.o.m. høsten 2000 vil ordningen være obligatorisk.

Ordningen i pkt. 1- 4 er en prøveordning og vil evalueres etter 3 år.

Ordningen trer i kraft straks

 

Tilbake til innholdsside Nytt fra studieveileder