Hjem
Click

Universitetsbiblioteket

Fagressurser

Geofag

Litteratur og informasjonsressurser innen geologi og geofysikk.

Realfagsbiblioteket tilbyr mange trykte og elektroniske bøker, tidsskrifter, oppslagsverk og databaser innen geofag. Kontakt gjerne biblioteket for veiledning eller bokønsker.

Bøker

Nye bøker innen geofag

Oppstilling av bøker på Bibliotek for Realfag

Trykte bøker innen geofag som er kjøpt inn etter 2014 blir klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøkene er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon. Alle bøker i geofag har nummer som begynner på 550. Bøker om samme tema står på samme hylle. Klikk på lenkene under for å søke på en hel kategori i Oria. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

550 Geovitenskapelige fag

     551 Generelle hydrologi, meteorologi og geologi

          551.1 Jordens struktur og egenskaper

          551.2 Vulkaner, jordskjelv, varme kilder

          551.3 Eksogene prosesser og deres aktører

          551.4 Geomorfologi og hydrologi

            551.46-47 Oseanografi

          551.5 Meteorologi

          551.6 Klimatologi og vær 

          551.7 Historisk geologi 

          551.8 Strukturgeologi                          

          551.9 Geokjemi

     552 Petrologi (Bergarter)

          552.1 Magmatiske bergarter

          552.2 Vulkanske bergarter

          552.3 Dypbergarter

          552.4 Metamorfe bergarter

          552.5 Sedimentære bergarter    

     553 Økonomisk geologi

          553.1 Dannelse og forekomst av økonomiske avleiringer

          553.2 Karbonholdige råstoffer

      554 Europas geovitenskap

      555 Asias geovitenskap

      556 Afrikas geovitenskap

      557 Nord-Amerikas geovitenskap

      558 Sør-Amerikas geovitenskap

      559 Geovitenskap av Australasia, Stillehavsøyer, øyer i Atlanterhavet, arktiske øyer, Antarktis, utenomjordiske verdener

 

Elektronisk Pensum

Vi har alle pensumbøker tilgjengelig. Én kopi skal alltid stå på hylla i pensumsamlingen, og kan gjerne brukes for å lese i biblioteket. I tillegg har vi vanligvis to eller flere eksemplarer for utlån. 

Nederst finner du en liste med pensumbøkene som vi har digitalt. Klikk på emnekode for å få informasjon om emne og på boktitel for å komme til eboken. Alle lenker går via ORIA slik at du får tilgang også hjemmefra. I ORIA klikk på 'Vis fulltekst' for å få tilgang. Her kan du du lese mer om bruk av ebøker.

Emner knyttet til Institutt for Geovitenskap

 

GEOV113 / Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering

       An introduction to geophysical exploration, av Kearey et al, 2009 (ebrary - limited access)

GEOV211 / Paleomagnetiske metoder

        Paleomagnetism – Magnetic domains to geologic terra, av Butler, 1992 (gratis)

GEOV219  / Computational methods in Solid Earth physics

        MATLAB demystified: A self-teaching guide, av McMahon, 2011 (dowsonera - limited access)

GEOV223 / Kvartære havnivåendringer

        Quaternary Sea-Level Changes: A Global Perspective, av Murrey-Wallace, 2014 (cambridge - full download)

GEOV225 / Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima

        Geomorphology: the mechanics and chemistry of Landscapes, av Anderson, 2010 (EBSCOhost - limited access)

GEOV229 - Geomorfologi

       Geomorphology: the mechanics and chemistry of Landscapes, av Anderson, 2010 (EBSCOhost - limited access)

       Tectonic Geomorphology, av Burbank, 2010 (ebrary - limited access)

GEOV242 / Magmatisk og metamorf petrologi

       Petrology: Principles and Practice, av Sen, 2014 (springer - full download)

GEOV245 / Geomikrobiologi

       Introduction to geomicrobiology, av Konhauser (ebrary - limited access)

GEOV251 / Vidergående Strukturgeolgi

       Structural geology, av Fossen, 2010 (EBSCOhost - limited access)

GEOV254 / Geodynamikk og basengmodellering

        Geodynamics of the Lithosphere, av Stuwe, 2007 (springer - full download)

GEOV276 / Teoretisk seismologi

        Elastic wave propagations and generation in seismology, av Pujol, 2003 (EBSCOhost limited access)

GEOV323 / Terrestrial paleoclimatology

        Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quaternary, av Bradley, 2014 (MyiLibrary)

GEOV342 / Radiogen and stabilisotop geokjemi

        Stable Isotope Geochemistry, av Hoefs, 2009 (springer - full download)

GEOV359 / Instrumentering og dataprosessering i jordskjelvseismologi

       Routine Data Processing in Earthquake Seismology : With Sample Data, Exercises and Software, av Havskov, 2010 (springer  - full download)

GEOV361 / Sekvensstratigrafi

        Principles of sequence stratigraphy, Catuneanu, 2006 (ebrary - limited access)

GEOV366 / Anvendt reservoar modellering

        Reservoir Model Design : A Practitioners's Guide, av Ringrose et al., 2015 (springer full download)

Emner knyttet til Geofysisk Institutt

 GEOF105 / Atmosfære og havfysikk

        Atmospheric Science - An Introductory Survey, av Wallace & Hobbs, 2006  (elsevier - full download)

GEOF110 / Innføring i atmofærens og havets dynamikk

        Atmosphere, Ocean and Climate dynamics, av Marshall 2007 (ebrary limited access) 

GEOF210 / Dataanlayse i meteorologi og oseanografi

        Data Analysis Methods in physical Oceanography, av Thomson og Emery (elsevier - full download)

GEOF213 / Atmosfærens og havets dynamikk

         Introduction to Geophysical Fluid Dynamics: Physical  and Numerical Aspects, av Cushman-Roisin, 2011 (elsevier - full download)

GEOF220 / Fysisk Meteorologi

        Global Physical Climatology, av Hartmann, 1994 (elsevier - full download) (nyere utgave trykt)

GEOF230 / Fysisk-biologiske koplingar

        Biological Oceanography, av Miller, 2012 (ebscohost - limited access)

        Biological Oceanography: An introduction, av Lalli, 1997 (elsevier - full download)

        Ocean Circulation, open university  (ebrary)

GEOF232 /  Praktisk meteorologi og oseanografi  

         Ocean Weather Forecasting: An Integrated View of Oceanography, av Chassignet, 2006 (Springer full download)

         Micrometeorology, av Foken, 2008 (Springer full download)

GEOF236 / Kjemisk Oseanografi 

        Ocean Biogeochemical Dynamics, av Sarmiento, 2013 (ebrary - limited access)

GEOF328 / Mesoskala dynamikk 

         Mesoscale Dynamics, av Lin 2007 (cambridge - full download)

GEOF331 / Tidevannsdynamikk

         Sea-Level Science: Understanding Tides, Surges, Tsunamis and Mean Sea-Level Changes, av Pugh, 2014 (cambridge - full access)

GEOF336 / Vidergåande kjemisk oseanografi

         Ocean Biogeochemical Dynamics, av Sarmiento, 2013 (ebrary - limited access)

GEOF337 / Fysisk oseanografi i fjordar

         Rotating Hydraulics, av Pratt, 2007 (springer - full download)

GEOF338 / Polar Oseanografi

         Sea ice, av Thomas and Diekmann, 2009 (EBSCOhost -limited access)

 

 

Databaser - Litteratursøk

Liste over alle tilgjengelige databaser og oppslagsverk innen geofag for personer tilknyttet UiB finner du her.

Sentrale databaser du bør kjenne til:

Følgende lenker går via UiBs proxy, sånn at du blir spurt om å logge på hvis du er utenfor universitetsnettverket.

Geofacets

Geografisk søkeverktøy som tilbyr direkt nedlasting av mer enn 1,5 millioner georeferenserte kart, figurer og tabeller fra vitenskapelige artikler innen geofag.

Du finner en presentasjon fra Geofacets Seminar ved Institutt for geovitenskap, 22.03.2017 nederst på siden.

Webinar: Inspire your geoscience research and education with Geofacets, a modern information solution for today’s geoscientists

Web of Science 

Flerfaglig artikkeldatabase med artikler fra over 8500 tidsskrifter.

GeoRef

GeoRef inneholder geofaglige referanser, og dekker fagfeltene mineralogi, krystallografi, geokjemi, geologi, ingeniørfag, petrologi, oseanografi, paleontonologi, geofysikk, seismologi, hydrologi, og geomorfologi. Databasen inneholder samandrag av vitskaplige artikler, bøker, avhandlinger, rapporter og kart.

NGU - kart på nett

Basen gir en oversikt over trykte berggrunnskart og kvartærgeologiske kart i Norge. De interaktive nettkartene dekker følgende tema: berggrunn, areal- og planinformasjon (Arealis), grus og pukk, mineralske råstoff, grunnvatn, snø- og steinskred (skrednett), marint areal (MAREANO), samt geofysikk på norsk sokkel og i utlandet.

NGUs litteraturdatabase

Basen inneholder referanser til publikasjoner, kart og rapporter om norsk geologi. Basen er delt i flere delbaser: NGU-rapporter, artikler i NGU publikasjoner, bergarkivrapporter og kart, geofaglige hovedoppgaver og doktoravhandlinger fra universiteter, artikler i Norsk Geologisk Tidsskrift, annen geologisk litteratur, geologiske kart, og feltdatabøker.

Oppslagsverk

AccessScience

AccessScience er en webbasert utgave av McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology. Dette oppslagsverket dekker naturvitenskap, teknologi, matematikk og statistikk, og inneholder oversiktsartikler om ulike emner, korte biografier over kjente personer, samt ordbok med forklaring av vitenskaplige termer.

Encyclopedia of Marine Geosciences

Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers

Encyclopedia of Soil Science

Encyclopedia of Solid Earth Geophysics

Encyclopedia of the World's Coastal Landforms

Encyclopedia of Coastal Science

Encyclopedia of Geobiology

Encyclopedia of Lakes and Reservoirs

Encyclopedia of Modern Coral Reefs

Encyclopedia of Natural Hazards

Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments

 

Kart

Generelle atlaser er plassert i Deweysamlingen under UBBRB 912 eller i Foliosamlingen i verdensrommet på biblioteket for realfag.

Norge

Trykte kart over Norge står delvis i Deweysamlingen og delvis på kartrommet. Spør oss gjerne hvis du vil låne et kart.

Berggrunnskart over Norge er plassert i Deweysamlingen under for eksempel UBBRB, Box, 554.81.

Geologiske kart er også elektronisk tilgjengelige fra Norges geologiske undersøkelse (NGU-kart).

M711-serien med topografiske kart 1:50000 er plassert på kartrommet. Der har vi også sjøkart over Norskehavet og kysten. Kartene er fra 2006 -2012.

Topografiske kart er også tilgjengelig som elektronisk ressurs på http://www.norgeskart.no. (Vegviser til gratis kartdata) Kartene kan lastes ned med forskjellig målestokk (N2000-N50) og i flere formatter (raster og vektor), fra http://data.kartverket.no/download . Det kreves registrering, men kartene er tilgjengelig for alle. Her får man også tilgang til forskjellige informasjonskart over grenser, fylker eller relieffkart.

Polarinstituttet har også en del kart, særlig topografiske kart over Svalbard og Jan Mayen.

Havbunnskart og sjøkart over det norske kystområdet fins også under mareano.no

Andre land

Andre lands geologiske undersøkelser har ofte lignende tjenester som NGU.

Sverige

Geologiske kart: http://www.sgu.se/

Topografiske kart: http://kso2.lantmateriet.se/

Finland

Geologiske kart: http://en.gtk.fi/informationservices/map_services/

Island

Geologiske kart http://www.geothermal.is/geological-maps

Danmark

Geologiske kart: http://www.geus.dk/DK/data-maps/Sider/default.aspx

Topografiske kart: http://download.kortforsyningen.dk/ (inkl. Grønland for målestokk 1:250000)

 

En verdensomspennende oversikt over geologiske kart og mange lenker med informasjon finnes under portal.onegeology.org.