Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Historieskrivningens strev

Frode Molven disputerer fredag 15. september 2017 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Historieskrivningens strev».

Avhandlingen formulerer en ny forståelse av hva historieskrivning er. Historieskrivningen handler ikke bare om møtet mellom problemformulering, teori og metode på den ene siden og et materiale på den andre. Forholdet er mer komplekst: Historikeren støter på sprik og motsigelser i materialet, og dette skaper friksjon i forhold til de teoretiske ressurser historikeren har til rådighet. Hvis man undersøker skriving som et eget tema, vil et pågående «strev» kunne påvises i historieskrivningen.

Historieskrivning kan ta utgangspunkt i og påvirkes av teorier og historiesyn, men disse vil alltid ”komme til kort” og dessuten bli bearbeidet og forandret gjennom skriveprosessen. Dermed kan ikke historieverk uten videre karakteriseres ut fra sitt «historiesyn», hypoteser og påstander alene. Materialet vil holde teoriene tilbake på interessante måter, slik at en får arbeidet med en helhet, ikke bare en «historieoppfatning» som resultat. Videre er ikke forståelsen i ettertid av historieverk som bestemt av sin epoke treffende: Skrivingen vil aldri gå fullstendig opp i karakteristikker som klassisk, middelaldersk, historistisk etc.

Avhandlingen kritiserer et tradisjonelt fokus på metoderegler som dekkende for hva som skjer i skrivingen, men er også kritisk til Hayden Whites tilnærming i Metahistory (1973). Whites perspektiv stammer fra en lesning av historiefilosofer, men historikeren omgås materialet på et helt annet vis enn historieteoretikere.

Historieverkene som leses er Ludvig Holbergs Dannemarks Riges Historie I–III, P.A. Munchs Det norske folks historie I–XIII og Johan Ernst Sars´ Udsigt over den norske historie I–VI og Historisk Indledning til Grundloven, samt Sverre Bagges Mennesket i middelalderens Norge. Tanker, tro og holdninger 10001300.

Personalia
Frode Molven (f. 1971), er opprinnelig fra Odda. Han ble cand. philol med hovedfag i filosofi ved Universitetet i Bergen i 1997. Fra 1997 til 2013 arbeidet han som forlagsredaktør og sjefredaktør i Spartacus forlag, i perioder i permisjon som NFR-stipendiat. Han arbeider i dag som sjefredaktør for generell sakprosa i Vigmostad & Bjørke.