Hjem

Nye doktorgrader

Genetikken bak pubertet og adapsjon i Atlantisk laks

Erik Kjærner-Semb disputerer 6. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Genetics behind puberty and adaptation in Atlantic Salmon revealed by genomic studies”.

Atlantisk laks er en av de viktigste artene i fiskeoppdrett. Uønskede egenskaper som dårlig immunforsvar og lav vekst har negative virkninger på produksjonen av laks. Tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks er et problem som reduserer laksens vekst, sykdomsmotstand og velferd. Laks har stor variasjon i alder ved kjønnsmodning, noe som er genetisk betinget. Genetikken og de molekylære mekanismene som styrer alder ved kjønnsmodning har hittil vært ukjent. Utvikling i DNA-sekvenseringsteknologi har gjort det mulig å studere alle genene til hele populasjoner av laks. Denne teknologien gjør det også mulig å studere de underliggende molekylære mekanismene som styrer kjønnsmodningen med høy presisjon. Det muliggjør også studier av evolusjon og adapsjon på et detaljert nivå, hvor det nå er mulig å påvise spor av seleksjon i genetisk materiale.

I sitt doktorgradsarbeid har Erik Kjærner-Semb brukt genetiske assosiasjonsstudier til å identifisere en liten region i laksens store genetiske materiale, som kan forklare opptil 40% av egenskapen alder ved kjønnsmodning. Den lille regionen ligger på kromosom 25 og inneholder et gen som koder for Vgll3 proteinet. Dette proteinet blir regulert i laksens testikler under puberteten. Resultatene tyder på at Vgll3 styrer laksens pubertet gjennom å regulere dannelsen av en type av somatiske testikkel celler (Sertoli celler) og videre fungerer som en hemmer av testiklenes modningsprosess.

Genetisk diversitet er viktig for å opprettholde egenskapene til de norske villakspopulasjonene. Med de nye sekvenseringsteknologiene har vi for første gang fått mulighet til å se i detalj hvilke egenskaper som kan ligge bak en geografisk genetisk forskjell hos laks. I doktorgradsarbeidet har vi sett at genetiske forskjeller mellom laksepopulasjoner fra Nord- og Sør-Norge er linket til gener som er involvert i laksens immunforsvar. Videre indikerer våre data at det er ulik risiko ved innkrysning av oppdrettslaks i vill laks fra Nord- og Sør-Norge.

Personalia

Erik Kjærner-Semb er født i 1989 og oppvokst i Bergen. Han avsluttet sin mastergrad i molekylær bioteknologi ved Universitetet i Tromsø i 2013. Doktorgradsarbeidet ble utført ved forskningsgruppen for Reproduksjon og Utviklingsbiologi ved Havforskningsinstituttet i perioden 2014 - 2017.

Arbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd. Veiledere for avhandlingen har vært Anna Wargelius, Rolf B. Edvardsen og Kevin Glover.